Wielka Brytania pochłonięta przez depresję

FARMAKOTERAPIA

Autor: wiadomosci.onet.pl/ rynekaptek.pl   20-01-2015, 13:35

Licz­ba osób sto­su­ją­cych leki na de­pre­sję w Wiel­kiej Bry­ta­nii w ciągu ostat­nich dzie­się­ciu lat po­dwo­iła się - po­da­je bry­tyj­skie mi­ni­ster­stwo zdro­wia.

Z ana­liz wy­szu­ki­wań Google wy­ni­ka, że co dwie se­kun­dy w Wiel­kiej Bry­ta­nii ktoś wpi­su­je hasło: "depre­sja". Na Wy­spach 27 razy w ciągu mi­nu­ty wy­szu­ku­je się in­for­ma­cji o tej cho­ro­bie, 22 razy o stresie i 21 razy o lę­kach.

Wiel­ka Bry­ta­nia jest na czwar­tym miej­scu w Eu­ro­pie pod wzglę­dem za­cho­ro­wal­no­ści na de­pre­sję i przyj­mo­wa­nia leków na tę cho­ro­bę. Wy­prze­dza ją je­dy­nie Szwe­cja, Dania i Por­tu­ga­lia – po­da­je dziennik "The In­de­pen­dent".

Ta­blet­ki na de­pre­sję za­ży­wa jeden na dzie­się­ciu do­ro­słych miesz­kań­ców Zjed­no­czo­ne­go Kró­le­stwa - wy­ni­ka z badań prze­pro­wa­dzo­nych przez YouGov na zle­ce­nie dzien­ni­ka "The Sun". Tylko w ze­szłym roku le­ka­rze prze­pi­sa­li aż 55 mln re­cept na środ­ki far­ma­ko­lo­gicz­ne wspo­ma­ga­ją­ce le­cze­nie de­pre­sji, ata­ków pa­ni­ki czy ner­wi­cy lę­ko­wej. W 2013 prze­pi­sa­no 53 mln re­cept leków na de­pre­sję.

Z an­kiet prze­pro­wa­dzo­nych na po­cząt­ku grud­nia na 3 252 do­ro­słych miesz­kań­ców Wysp wy­ni­ka, że 29 proc. ma zdia­gno­zo­wa­ną de­pre­sję lub cier­pi na chro­nicz­ne lęki. 54 proc. ba­da­nych przy­zna­ło, że zaofero­wa­no im an­ty­de­pre­san­ty i te­ra­pie wspo­ma­ga­ją­ce. 34 proc. za­ofe­ro­wa­no wy­łącz­nie ta­blet­ki.

Więcej: http://wiadomosci.onet.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z FARMACJĄ!

Newsletter

Najważniejsze informacje portalu rynekaptek.pl prosto na Twój e-mail

Rynek Aptek: polub nas na Facebooku

Rynek Aptek: dołącz do nas na Google+

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

OSTATNIO KOMENTOWANE

POLECAMY W PORTALACH