Lublin: tu powstaje centrum produkcyjne Cormay

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: onet.pl/ rynekaptek.pl   26-11-2014, 10:07

W lubelskiej strefie ekonomicznej powstanie fabryka zajmująca się produkcją ana­li­za­to­rów do badań krwi.

Na te­re­nie stre­fy po­wsta­nie wie­lo­funk­cyj­ny bu­dy­nek o po­wierzch­ni użyt­ko­wej 4,3 tys. mkw., w któ­rym znaj­do­wać się będą za­pro­jek­to­wa­ne i wy­po­sa­żo­ne po­miesz­cze­nia do pro­duk­cji od­czyn­ni­ków i urzą­dzeń dia­gno­stycz­nych, la­bo­ra­to­rium kon­tro­l­ne, jak też po­miesz­cze­nia do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści
ba­daw­czej.

Ma tu po­wstać m.​in. ko­mo­ra o wy­so­kiej tem­pe­ra­tu­rze i wy­so­kiej wil­got­no­ści do opra­co­wy­wa­nia
no­wych wy­ro­bów dla klien­tów spół­ki z re­gio­nów tro­pi­kal­nych.

In­we­sty­cja bę­dzie kosz­to­wać około 40 mln zł. 35 proc. na­kła­dów sta­no­wić bę­dzie do­fi­na­so­wa­nie ze środ­ków unij­nych w ra­mach Eu­ro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go, a po­zo­sta­ła kwota to wkład wła­sny spół­ki.

Cen­trum pro­duk­cyj­ne ma być wy­bu­do­wa­ne do li­sto­pa­da 2015 r. Do nowej fa­bry­ki prze­nie­sio­na
zo­sta­nie do­tych­cza­so­wa pro­duk­cja Cor­may pro­wa­dzo­na w za­kła­dzie w Ma­ry­ni­nie pod Lu­bli­nem.

W cen­trum pra­co­wać bę­dzie łącz­nie ok. 150 osób, w tym utwo­rzo­nych zo­sta­nie ok. 20 no­wych miejsc pracy.

Więcej: http://wiadomosci.onet.pl/

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

CZYTAJ TAKŻE

comments powered by Disqus

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z FARMACJĄ!

Newsletter

Najważniejsze informacje portalu rynekaptek.pl prosto na Twój e-mail

Rynek Aptek: polub nas na Facebooku

Rynek Aptek: dołącz do nas na Google+

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

OSTATNIO KOMENTOWANE

POLECAMY W PORTALACH