Neuca zainwestuje we własne marki leków

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: PAP/ rynekaptek.pl   18-03-2015, 16:16

Neuca chce w 2015 r. zwięk­szyć licz­bę leków marek wła­snych w ofer­cie o kil­ka­dzie­siąt po­zy­cji - po­in­for­mo­wa­li przed­sta­wi­cie­le spół­ki.

Do­da­li, że firma widzi moż­li­wość zmniej­sza­nia kosz­tów w zre­struk­tu­ry­zo­wa­nej ACP Phar­ma. Neuca bę­dzie ob­ser­wo­wać rynek hur­to­wy pod kątem ko­lej­nych prze­jęć.

- Obec­nie mamy ponad 400 leków marek wła­snych, w tym 18 po­zy­cji na li­ście leków re­fun­do­wa­nych (13 sub­stan­cji czyn­nych) - po­wie­dział Jacek Styka, wi­ce­pre­zes Neuki.

Na ko­niec 2014 r. Neuca miała w port­fo­lio 373 leki marek wła­snych.

- Nie spo­dzie­wa­my się wy­stą­pie­nia zda­rzeń jed­no­ra­zo­wych, które zna­czą­co wpły­nę­ły­by na wynik. W ACP Phar­ma za­koń­czy­li­śmy re­struk­tu­ry­za­cję, w I kwar­ta­le wy­pła­ci­my ostat­nie od­pra­wy. Wciąż jesz­cze jest w tej spół­ce pole do opty­ma­li­za­cji kosz­to­wej" - dodał.po­wie­dział Grze­gorz Dzik, wi­ce­pre­zes spół­ki.

Neuca w 2014 r. sfi­na­li­zo­wa­ła prze­ję­cie hur­tow­ni far­ma­ceu­tycz­nej ACP Phar­ma, czwar­te­go pod­mio­tu na tym rynku. Dzik po­in­for­mo­wał, że spół­ka nie ma wie­dzy o tym, by miały to­czyć się ja­kieś pro­ce­sy sprze­da­ży mniej­szych pod­mio­tów na rynku hurtu far­ma­ceu­tycz­ne­go: - Gdyby ja­kieś ofer­ty się pojawiły, to bę­dzie­my nimi za­in­te­re­so­wa­ni.

Neuca pla­nu­je roz­wój seg­men­tu ochro­ny zdro­wia. - Pro­ces bu­do­wa­nia sieci przy­chod­ni za­koń­czy­my kiedy bę­dzie­my mieli 30 pla­có­wek lub wy­da­my 30 mln zł - za­leż­nie co bę­dzie pierw­sze. Chce­my, by stało się tak do końca III kwar­ta­łu - po­wie­dział Piotr Su­char­ski, pre­zes Neuki.

Obec­nie Neuka ma 11 przy­chod­ni, na które wy­da­ła ok. 11 mln zł.

Neuca po­in­for­mo­wa­ła też o prze­ję­ciu 75 proc. udzia­łów w spół­ce Clin­port, któ­rej pod­sta­wo­wym przed­mio­tem dzia­łal­no­ści jest pro­wa­dze­nie badań kli­nicz­nych oraz zaku­pi­e 70 proc. udzia­łów w spół­ce Diab­dis, pro­wa­dzą­cej dzia­łal­ność w ob­sza­rze te­le­me­dy­cy­ny.

- Do­ko­na­li­śmy pierw­szych in­we­sty­cji w seg­men­cie badań kli­nicz­nych. Prze­ję­ta przez nas spół­ka jest mała, zaj­mu­je się re­ali­za­cją badań, czyli po­zy­ski­wa­niem pa­cjen­tów. Firma Diab­dis po­sia­da pro­to­typ urzą­dze­nia, które może być wy­ko­rzy­sty­wa­ne przez dia­be­ty­ków do mo­ni­to­ro­wa­nia stanu zdro­wia - po­wie­dział Su­char­ski.

Neuca po­da­ła, że wg PMR rynek badań kli­nicz­nych w Pol­sce w 2014 r. był warty 860 mln zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z FARMACJĄ!

Newsletter

Najważniejsze informacje portalu rynekaptek.pl prosto na Twój e-mail

Rynek Aptek: polub nas na Facebooku

Rynek Aptek: dołącz do nas na Google+

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

OSTATNIO KOMENTOWANE

POLECAMY W PORTALACH