Cudowny lek: aktywność, zamiast tabletek

PO GODZINACH

Autor: onet.pl/rynekaptek.pl   17-02-2015, 09:16

Cudowny lek: aktywność, zamiast tabletek

Bry­tyj­scy le­ka­rze mają roz­ma­wiać ze swo­imi pa­cjen­ta­mi o tym, jakie ko­rzy­ści przy­no­szą co­dzien­ne 30-mi­nu­to­we ćwi­cze­nia, za­miast prze­pi­sy­wać sze­reg leków - in­for­mu­je "The Guardian".

Ba­da­nia po­ka­zu­ją, że 1 na 5 bry­tyj­skich uczniów i 1/4 osób do­ro­słych ma pro­ble­my z nad­wa­gą.

Spe­cja­li­ści z Aca­de­my of Me­di­cal Royal Col­le­ges stwier­dzi­li, że pół go­dzi­ny ćwi­czeń pięć dni w tygodniu może być "cu­dow­nym le­kiem" na wiele róż­nych do­le­gli­wo­ści, dużo bar­dziej sku­tecz­nym niż ta­blet­ki.

Ra­port, który jest za­ty­tu­ło­wa­ny "Cu­dow­ny lek i rola le­ka­rza w pro­mo­wa­niu go" wska­zu­je sze­reg argumen­tów, dla­cze­go pro­wa­dze­nie ak­tyw­ne­go trybu życia jest ko­rzyst­ne dla ludz­kie­go or­ga­ni­zmu. Co wię­cej, bry­tyj­scy le­ka­rze są za­chę­ca­ni do tego, by sta­no­wić przy­kład dla swo­ich pa­cjen­tów i także zadbać o swoje zdro­wie.

Zda­niem au­to­rów, sys­te­ma­tycz­ne ćwi­cze­nia za­po­bie­ga­ją cu­krzy­cy, otę­pie­niu, nie­któ­rym typom nowotwo­rów, de­pre­sji czy cho­ro­bom serca, zmniej­sza­jąc ry­zy­ko za­cho­ro­wal­no­ści o 30%.

Ak­tyw­ność miesz­kań­ców Zjed­no­czo­ne­go Kró­le­stwa jest także istot­na dla pu­blicz­nej służ­by zdro­wia - obec­nie prze­zna­cza się 170 mi­liar­dów fun­tów na le­cze­nie cho­rób prze­wle­kłych, któ­rych w 70% można unik­nąć dzię­ki ru­sza­niu się.

Brak ak­tyw­no­ści pro­wa­dzi także do oty­ło­ści, która jest jed­nym z naj­więk­szych pro­ble­mów współczesnej Wiel­kiej Bry­ta­nii. Wiele osób po­bie­ra za­sił­ki z tego ty­tu­łu, co nie po­do­ba się bry­tyj­skim mi­ni­strom. W ubie­głym ty­go­dniu za­ape­lo­wa­li, by zre­du­ko­wać lub cał­ko­wi­cie ode­brać świad­cze­nia socjal­ne oso­bom, które nie są w sta­nie po­ra­dzić sobie z nad­mier­ną oty­ło­ścią, ale od­ma­wia­ją po­mo­cy me­dycz­nej, wy­bie­ra­jąc bez­ro­bo­cie.

Więcej: http://wiadomosci.onet.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z FARMACJĄ!

Newsletter

Najważniejsze informacje portalu rynekaptek.pl prosto na Twój e-mail

Rynek Aptek: polub nas na Facebooku

Rynek Aptek: dołącz do nas na Google+

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

OSTATNIO KOMENTOWANE

POLECAMY W PORTALACH