Udaremniono przemyt 32 tys. sztuk sfałszowanej viagry

PO GODZINACH

Autor: onet.pl/rynekaptek.pl   17-02-2015, 11:21

Udaremniono przemyt 32 tys. sztuk sfałszowanej viagry

Ponad 32 ty­sią­ce sztuk słyn­nych "nie­bie­skich ta­ble­tek", po­cho­dzą­cych  z prze­my­tu, prze­ję­li sto­łecz­ni straż­ni­cy gra­nicz­ni.

Nie­le­gal­na Via­gra za­pa­ko­wa­na była w pu­deł­ka, w któ­rych miały znaj­do­wać się mo­co­wa­nia do nawigacji sa­mo­cho­do­wej. Za­trzy­ma­no dwóch męż­czyzn za­mie­sza­nych w pro­ce­der. War­tość kontraban­dy osza­co­wa­no na bli­sko 1,5 mln zł.

- Po­dej­rza­ni w nie­le­gal­ne ta­blet­ki za­opa­try­wa­li się w Chi­nach, a na­stęp­nie wpro­wa­dza­li je do obie­gu, m. in. za po­śred­nic­twem in­ter­ne­tu, na te­re­nie Pol­ski i Eu­ro­py Za­chod­niej. Pro­ce­der był opła­cal­ny. W Polsce w dys­try­bu­cji ap­tecz­nej, 100 mg tego spe­cy­fi­ku kosz­tu­je ok. 70 zł, a na czar­nym rynku – od 40 do 60 zł. Na­to­miast na te­re­nie Eu­ro­py Za­chod­niej, w Ho­lan­dii czy w Niem­czech, za taką samą ilość mogli otrzy­my­wać około 20 euro – wy­li­cza Dag­ma­ra Bie­lec-Ja­nas, rzecz­nicz­ka ko­men­dan­ta Nadwiślań­skie­go Od­dzia­łu Stra­ży Gra­nicz­nej.

Obaj za­trzy­ma­ni męż­czyź­ni usły­sze­li za­rzu­ty z art. 124 Usta­wy Prawo far­ma­ceu­tycz­ne. Za wprowadzanie do ob­ro­tu lub prze­cho­wy­wa­nie w celu wpro­wa­dze­nia do ob­ro­tu pro­duk­tów lecz­ni­czych, nie po­sia­da­jąc po­zwo­le­nia na do­pusz­cze­nie do ob­ro­tu, grozi im grzyw­na, kara ogra­ni­cze­nia wol­no­ści albo po­zba­wie­nia wol­no­ści do dwóch lat.

Więcej: http://wiadomosci.onet.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z FARMACJĄ!

Newsletter

Najważniejsze informacje portalu rynekaptek.pl prosto na Twój e-mail

Rynek Aptek: polub nas na Facebooku

Rynek Aptek: dołącz do nas na Google+

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

OSTATNIO KOMENTOWANE

POLECAMY W PORTALACH