AOTMiT o remdesivirze w COVID-19: potrzeba wysokiej jakości badań randomizowanych

FARMAKOTERAPIA

Autor: AOTMiT/ rynekaptek.pl   16-09-2020, 09:03

AOTMiT o remdesivirze w COVID-19: potrzeba wysokiej jakości badań randomizowanych Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Mając na względzie niską jakość zidentyfikowanych dowodów naukowych (ograniczenia badania Beigel 2020) oraz niespójność wyników badań RCT (Beigel 2020 vs Wang 2020), jednoznaczne wnioskowanie o istotnych korzyściach ze stosowania remdesiwiru jest utrudnione - ocenia AOTMiT.

AOTMiT opublikowała opracowanie analityczne przygotowane na rzecz procesu aktualizacji Zaleceń w Covid-19 w związku z nowymi dowodami naukowymi dla skuteczności i profilu bezpieczeństwa remdesiwiru stosowanego u hospitalizowanych pacjentów ze zdiagnozowanym COVID-19.

Celem opracowania jest ocena skuteczności i profilu bezpieczeństwa remdesiwiru (RDV) stosowanego u pacjentów z COVID-19. W dokumencie zestawiono wyniki badań pierwotnych (3 RCTs –Beigel 2020, Wang 2020, Goldman 2020; 1 badanie obserwacyjne Rivera 2020,Grein 2020) i wtórnych (przeglądy systematyczne z metaanalizą –Alexander 2020, Zhu 2020, Piscoya 2020), odnalezionych w ramach systematycznego przeglądu baz informacji medycznej (data wyszukiwania: 11.08.2020 r.).

Wnioski płynące z analizy badań zidentyfikowanych w ramach przeprowadzonego przeglądu są niejednoznaczne.Wyniki badania Beigel 2020 wskazują na istotną statystycznie przewagę 10-dniowego cyklu leczenia remdesiwirem względem placebo (w każdym z ramion stosowano terapię standardową) w zakresie skrócania czasu do wyzdrowienia hospitalizowanych dorosłych ze zdiagnozowanym COVID-19 (skrócenie czasu hospitalizacji o 4 dni -mediana 11 vs 15 dni), jak również poprawy klinicznej ocenianej w 15. dniu obserwacji.

Wyniki dla populacji ogólnej prezentowane w publikacji Beigel 2020 wskazują na brak istotnych statystycznie różnic w zakresie ryzyka zgonu pomiędzy ramionami badania. Najwyższe korzyści kliniczne zaobserwowano w subpopulacji hospitalizowanych pacjentów, wymagających wentylacji tlenem (wynik 5wg 8-stopniowej skali porządkowej)– w tej grupie pacjentów wykazano wyższą skuteczność kliniczną względem postępowania standardowego nie tylko w zakresie poprawy klinicznej (wyzdrowienie), ale również ryzyka zgonu, gdzie RDV zmniejszył o 78% ryzyko zgonu w ciągu 14.dni obserwacji.

Wyniki analizy z podziałem na pacjentów z ciężkim oraz łagodnym do umiarkowanego przebiegiem COVID-19 wskazują, że w zakresie czasu do wyzdrowienia największe korzyści obserwuje się w populacji pacjentów z ciężkim przebiegiem, gdzie stosowanie remdesiwir może skrócić czas do wyzdrowienia o 6 dni (mediana 12vs 18 dni).

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH