Badanie Syntax: która terapia zmniejsza dolegliwości bólowe

FARMAKOTERAPIA

Autor: ptkardio.pl/rynekaptek.pl   24-03-2011, 09:10

PCI z wszczepieniem stentów uwalniających lek czy CABG u pacjentów z chorobą wielonaczyniową - ocena jakości życia w świetle subanalizy badania SYNTAX.

Dla pacjentów z wielonaczyniową postacią choroby wieńcowej interwencja przezskórna z wszczepieniem stentów (PCI) i zabieg pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG) stanową alternatywne metody postępowania.

Głównym celem dużego, randomizowanego badania SYNTAX, którego wyniki opublikowano w 2009 r., było porównanie klinicznych efektów wykonania PCI z wszczepieniem stentów uwalniających paklitaksel i CABG w grupie osób z chorobą trójnaczyniową lub dotyczącą pnia lewej tętnicy wieńcowej.

Częstość wystąpienia złożonego pierwotnego punktu końcowego (zgon, zawał serca, udar, powtórna rewaskularyzacja) była po roku niższa w grupie poddanej CABG niż PCI, na co główny wpływ miała konieczność częstszych rewaskularyzacji u pacjentów leczonych metodą przezskórną, gdyż porównanie jedynie częstości nieodwracalnych pierwotnych punktów końcowych (zgon, zawał serca, udar) nie wykazało już istotnych różnic w obu grupach.

Biorąc pod uwagę te wyniki oraz przypuszczenia, że z perspektywy pacjentów takie rezultaty leczenia jak poprawa jakości życia i ustąpienie bólu mogą mieć istotne znaczenie w doborze strategii terapeutycznej, przeprowadzono prospektywną subanalizę badania SYNTAX mającą porównać jakość życia u pacjentów leczonych powyższymi metodami.

Wśród pacjentów z trójnaczyniową chorobą wieńcową lub zwężeniami w pniu lewej tętnicy wieńcowej, kwalifikujących się zarówno do zabiegu CABG, jak i PCI, obie strategie skutkowały znamiennym zmniejszeniem dolegliwości bólowych i poprawą ogólnej jakości życia w ciągu jednorocznej obserwacji.

Po 6 i 12 miesiącach zanotowano nieznaczną, ale istotną różnicę w obniżeniu częstości bólu wieńcowego na korzyść grupy poddanej CABG. Ta korzyść była równoważona przez szybszą rekonwalescencję, a w konsekwencji lepsze wyniki oceny ogólnej jakości życia po miesiącu od zabiegu u pacjentów poddanych PCI.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH