PSPN: system leczenia agonistami opioidów odstrasza lekarzy i uzależnionych

FARMAKOTERAPIA

Autor: PSPN/ rynekaptek.pl   23-09-2020, 12:01

PSPN: system leczenia agonistami opioidów odstrasza lekarzy i uzależnionych Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Wprowadzenie leczenia substytucyjnego bez specjalnych ograniczeń prawnych, jakie występują w programach substytucyjnych, umożliwia osobom leczonym łatwiejszy i szybszy dostęp do leczenia agonistami opioidów - oceniają eksperci z Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej.

Apel Polska Sieć Polityki Narkotykowej zaapelowała do Marszałka Sejmu RP Elżbiety Witek i Marszałka Senatu RP, Tomasza Grodzkiego, o wznowienie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Projekt ma na celu poszerzenie obecnie istniejącego modelu leczenia substytucyjnego o możliwość przepisywania na receptę produktów leczniczych zawierających substancję czynną buprenorfinę dla osób uzależnionych od opiatów.

Możliwość przepisania recepty mieliby lekarze udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

"Wprowadzenie takiej nowelizacji w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w art. 4 pkt 7 jest nie tylko kluczowe, lecz także niezbędne w kontekście prowadzenia efektywnej opieki zdrowotnej osób uzależnionych oraz pilne w warunkach pandemii COVID-19. Przemawiają za tym także względy ekonomiczne" - informują przedstawiciele Sieci.

Powołują się na zalecenia ekspertów Grupy Pompidou, zgodnie z którymi należy uzyskać poprawę równowagi między kontrolowaniem ryzyka związanego ze specyfiką substancji opioidowych, a dostępem do opieki osób uzależnionych od opioidów.

Eksperci sformułowali cztery kluczowe zalecenia: usunięcie systemów uprzedniej zgody, zniesienie barier finansowych w dostępie do opieki, ustanowienie doraźnego organu monitorującego i koordynującego oraz zwrócenie szczególnej uwagi na terminologię dotyczącą uzależnień od opioidów. Zalecono całkowitą likwidację modelu leczenia osób uzależnionych od opioidów poprzez systemy wymagające uprzedniej zgody – takie, jakimi są w Polsce programy leczenia substytucyjnego.

Zgodnie z przedstawianymi zasadami, leczenie polegające na przepisywaniu agonistów opioidów (takich jak metadon czy buprenorfina) powinno podlegać zwykłym przepisom dotyczącym przepisywania i wydawania kontrolowanych leków i nie wymagać specjalnego zezwolenia, czy dotyczy to osoby poddawanej leczeniu, czy też zaangażowanych specjalistów lub infrastruktury.

Kwalifikacja i podział zadań i obowiązków pomiędzy różne podmioty systemu powinny być takie same, jak dla wszystkich innych form dozwolonego leczenia obejmującego leki kontrolowane. Zgodnie z przytaczanymi w zaleceniach argumentami wyeliminowanie programów uprzedniej zgody powinno skutkować poprawą dostępności, przystępności i akceptowalności leczenia.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH