Ryzyko wystąpienia nowotworu u osób leczonych lenalidomidem

FARMAKOTERAPIA

Autor: URPL/rynekaptek.pl   20-04-2011, 12:30

Ryzyko wystąpienia nowotworu u osób leczonych lenalidomidem Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Ważna informacja przeznaczona dla fachowego personelu ochrony zdrowia, dotycząca potencjalnego ryzyka wystąpienia drugiego pierwotnego nowotworu złośliwego (Second Primary Malignancy) u pacjentów leczonych produktem leczniczym Revlimid® (lenalidomid)

Firma Celgene Europe Limited w porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) i Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pragnie powiadomić Państwa o nowej ważnej informacji dotyczącej bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Revlimid (lenalidomid).

Zaobserwowano większą częstość występowania, w porównaniu do grupy kontrolnej, drugiego pierwotnego nowotworu złośliwego u pacjentów, którym podawano lenalidomid w badaniach klinicznych prowadzonych w innym, niż zatwierdzonym wskazaniu. Na podstawie tej obserwacji, Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) przeprowadza ocenę stosunku korzyści do ryzyk stosowania lenalidomidu w zatwierdzonym wskazaniu.

Produkt Revlimid dopuszczony jest do obrotu w Unii Europejskiej (UE) do stosowania w skojarzeniu z deksametazonem do leczenia pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano uprzednio co najmniej jeden schemat leczenia.

Obecnie nie zaleca się, opóźniania, zmiany lub ograniczania stosowania lenalidomidu u pacjentów leczonych zgodnie ze wskazaniem zatwierdzonym przez Komisję Wspólnot Europejskich.

Stosowanie lenalidomidu we wskazaniach innych niż zatwierdzone wykracza poza zakres obecnej oceny stosunku korzyści do ryzyka. Nie zaleca się stosowania lenalidomidu w niezatwierdzonych wskazaniach; fachowi pracownicy służby zdrowia powinni dokładnie rozważyć stosunek korzyści do ryzyka dla jakiegokolwiek zastosowania poza zatwierdzonym (off-label use).

Trwające obecnie badania z zastosowaniem lenalidomidu, jako badanego produktu leczniczego, poddane są okresowej ocenie bezpieczeństwa. Obecny przegląd nie ma wpływu na włączanie/udział uczestników w tych badaniach.

Zaleca się, aby fachowi pracownicy ochrony zdrowia zwrócili szczególna uwagę na możliwość wystąpienia drugiego pierwotnego nowotworu złośliwego, szczególnie, gdy lenalidomid jest stosowany w niezatwierdzonych wskazaniach, oraz o bezzwłoczne zgłaszanie takich zdarzeń zgodnie z wymogami UE i krajowymi.

Dalsza informacja zostanie udzielona w razie potrzeby, po zakończeniu oceny przez Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP).

Więcej: www.urpl.gov.pl

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH