W Świerku powstanie centrum projektowania radiofarmaceutyków

FARMAKOTERAPIA

Autor: PAP/rynekaptek.pl   23-05-2017, 08:01

W Świerku powstanie centrum projektowania radiofarmaceutyków Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W Świerku powstanie inwestycja pod nazwą "Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie", która umożliwi prowadzenie wszechstronnych badań nad nowymi lekami.

Za trzy la­ta w Świerku za­cznie dzia­łać cen­trum pro­jek­to­wa­nia i syn­te­zy no­wych ra­dio­far­ma­ceu­ty­ków. Naukowcy - oprócz reaktora "Maria" - będą mieli do dyspozycji m.in. nowy cykotron i laboratoria - poinformowało Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Jądro­wych (NCBJ).

W poniedziałek (22 maja) Warszawie podpisano umo­wę o do­fi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu CERAD. Jego koszt wynosi ok. 120 mln zł, z czego ponad 75 mln zł to środki z Unii Europejskiej.

"Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (NCBJ), re­pre­zen­tu­ją­ce kon­sor­cjum sze­ściu in­sty­tu­cji naukowych, pod­pi­sa­ło umo­wę o do­fi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu CERAD ze środ­ków Pro­gra­mu Operacyjnego Inte­ligent­ny Ro­zwój. Inwestycja pod nazwą "Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie" umożliwi prowadzenie wszechstronnych badań nad nowymi lekami oraz powiązanymi z nimi procedurami diagnostyczno-terapeutycznymi" - napisano w komunikacie NBCJ.

Koordynatorem konsorcjum CERAD jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, a w jego skład wchodzą: Uniwersytet Warszawski, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

"W ramach projektu CERAD w ciągu trzech lat powstanie w Świerku całkowicie nowe centrum do prowadzenia prac o charakterze naukowo-badawczym, jak i do wykorzystania gospodarczego przez zainteresowane podmioty. Centrum zostanie wyposażone w kompleks laboratoriów i unikatowy cyklotron" - wyjaśnia cytowany w komunikacie dyrektor NCBJ dr hab. Krzysztof Kurek.

"W połączeniu z obecnym potencjałem naszego instytutu, w tym z badawczym reaktorem jądrowym "Maria", Ośrodkiem Radioizotopów POLATOM, Centrum Informatycznym Świerk oraz wkładem rzeczowym i doświadczeniem konsorcjantów, CERAD będzie stanowić unikalną infrastrukturę badawczą na poziomie europejskim. Jesteśmy pewni, że owoce prowadzonych w nim prac polskich i międzynarodowych zespołów naukowców stworzą możliwości diagnozowania i leczenia schorzeń, przy których obecnie stosowane metody są nieskuteczne" - dodaje.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH