"Zasadniczo należy przyjąć, że homeopatia nie leczy"

FARMAKOTERAPIA

Autor: MZ   10-05-2021, 09:02

"Zasadniczo należy przyjąć, że homeopatia nie leczy" Obywatel chciałby zmiany przepisów w zakresie homeopatii (fot. Pixabay)

Stosowanie produktów leczniczych homeopatycznych wobec osób nieletnich jak również przez osoby nieletnie jest zabronione - proponuje autor petycji do ministra zdrowia.

Obywatel wniósł do Ministra Zdrowia petycję o "zakazanie stosowania homeopatii wobec osób nieletnich oraz o wyraźne oznakowanie opakowań i ulotek takich środków ostrzeżeniem o charakterze ich (nie)działania".

Homeopatia nie dla nieletnich?

Proponuje dodanie do art. 21 ustawy Prawo farmaceutyczne podpunktu, iż "na opakowaniu produktu leczniczego homeopatycznego umieszcza się informację, o wielkości nie mniejszej niż 30 % całkowitej powierzchni zewnętrznej opakowania, w brzmieniu:

"Niniejszy produkt jest produktem homeopatycznym. Zgodnie z art. 21 ust. 7 ustawy Prawo farmaceutyczne produkty takie nie wymagają dowodów skuteczności terapeutycznej".

Taką samą informację umieszcza się w ulotce produktu, jeżeli jest dołączona. W takim wypadku informacja musi mieć wielkość co najmniej 50 % powierzchni jednej strony ulotki.

Zgodnie z propozycją lekarz lub farmaceuta byliby obowiązani pouczyć pacjenta o treści tego przepisu, jeżeli proponuje lub sprzedaje pacjentowi produkty lecznicze homeopatyczne.

"Stosowanie produktów leczniczych homeopatycznych wobec osób nieletnich jak również przez osoby nieletnie jest zabronione. Zaś za złamanie tych przepisów groziłaby kara pozbawienia wolności do lat dwóch" - proponuje autor petycji.

W uzasadnieniu autor petycji informuje

"Już obecnie obowiązująca ustawa przyznaje w art. 21 ust. 7, że środki homeopatyczne mogą być nieskuteczne. Również wiedza naukowa wskazuje, że środki te z punktu widzenia nauki nie działają. Niektóre środowiska katolickie wskazują również na możliwe związki homeopatii z okultyzmem (co mogłoby tłumaczyć, dlaczego środki te jednak być może niekiedy działają, o ile rzeczywiście niekiedy działają, mimo że z punktu widzenia nauki nie mają prawa działać)".

Zasadniczo należy jednak przyjąć, że homeopatia nie leczy, działa jedynie na zasadzie placebo. (...) homeopatia szkodzi przynajmniej w tym sensie, że może opóźnić wdrożenie leczenia prawdziwymi lekami.

Np. rodzic podaje dziecku środek homeopatyczny podczas choroby, a gdy ten nie działa, dopiero sięga po prawdziwy lek (np. dopiero po kilku dniach), tyle że choroba jest już wtedy na tyle zaawansowana, że np. dziecko wymaga hospitalizacji.

"Jest zatem moralnie niedopuszczalne leczenie osób nieletnich (które nie mają wystarczającej wiedzy oraz swobody decydowania o sposobie leczenia własnej osoby) produktami, które z punktu widzenia nauki (jak również ustawy) nie leczą. Z kolei w przypadku osób dorosłych należy zadbać o to, by osoby te, przed podjęciem ewentualnej decyzji o próbie leczenia siebie homeopatią, miały świadomość, czym jest homeopatia" - dodaje.

Obowiązują przepisy unijne

Minister Zdrowia uznał za niezasadne podejmowanie działań legislacyjnych w żądanym zakresie.

Pierwsze prace nad uregulowaniem prawnym homeopatii miały miejsce w roku 1985 i początkowo różniły się znacznie w poszczególnych krajach Europy. Przepisy w tym zakresie były stale modyfikowane i dopiero 6 listopada 2001 r. Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy uznała oficjalnie leki homeopatyczne za produkty lecznicze we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Polska z chwilą przystąpienia do Unii i podpisania Traktatu Akcesyjnego przyjęła zapisy tej dyrektywy.

Tak więc, definicja leku homeopatycznego określona w artykule 2 pkt 29 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne jest identyczna jak w dyrektywie europejskiej 2004/27/WE: "Produktem leczniczym homeopatycznym – jest produkt leczniczy wytworzony z homeopatycznych substancji pierwotnych lub ich mieszanin, zgodnie z homeopatyczną procedurą wytwarzania opisaną w Farmakopei Europejskiej lub w przypadku braku takiego opisu, w farmakopeach oficjalnie uznanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej lub państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym".

Uproszczona procedura rejestracji homeopatii

Dyrektywa europejska 2004/27/WE wraz z dyrektywą 2001/83/WE nakłada obowiązek rejestrowania i wytwarzania homeopatycznych produktów leczniczych w taki sam sposób jak innych produktów leczniczych. Ustanawia też uproszczoną procedurę rejestracyjną, w tym brak wymogu dowodu skuteczności terapeutycznej, jednak dotyczy ona ściśle określonej grupy homeopatycznych produktów leczniczych.

Aktualnie obowiązujące regulacje prawne w Polsce są gwarantem zasad  obowiązujących w UE zarówno w odniesieniu do rejestracji homeopatycznych produktów leczniczych, ich wytwarzania i kontroli, jak i wprowadzania do obrotu i nie należy ich zmieniać.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH