10 grudnia sprawozdanie komisji ws. UoZF

Z URZĘDU

Autor: sejm/ rynekaptek.pl   09-12-2020, 13:31

10 grudnia sprawozdanie komisji ws. UoZF Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm ustawy o zawodzie farmaceuty, wprowadził do jej tekstu 14 poprawek. 8 grudnia posłowie sejmowej komisji zdrowia zarekomendowali negatywnie połowę z nich. 10 grudnia posłowie wysłuchają sprawozdania komisji. Potem będzie głosowanie.

Negatywnie zaopiniowane poprawki:

1) w art. 4 w ust. 2 w pkt 5 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6)   przeprowadzanie szczepień ochronnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845).”;

2) w art. 33 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2020 r. poz. 1845)”;

3) dodaje się art. 35a w brzmieniu:

„Art. 35a. 1. Aptekarz podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń opieki farmaceutycznej i usług farmaceutycznych, o których mowa w art. 4 ust. 2 i 3, albo niezgodnego z prawem zaniechania ich udzielenia.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy aptekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za czynności wykonywane w ramach stosunku pracy, obejmujące czynności, o których mowa w art. 4 ust. 2 i 3, w przypadku gdy pracodawca zawarł umowę ubezpieczenia, której zakres obejmuje szkody, o których mowa w ust. 1.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają przepisów art. 120 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania zawodu w miejscu, o którym mowa w art. 30 ust. 1.

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1, oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę specyfikę i zakres świadczeń udzielanych w ramach opieki farmaceutycznej oraz usług farmaceutycznych, o  których mowa w art. 4 ust. 2 i 3.”;

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH