10 grudnia sprawozdanie komisji ws. UoZF

Z URZĘDU

Autor: sejm/ rynekaptek.pl   09-12-2020, 13:31

10 grudnia sprawozdanie komisji ws. UoZF Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm ustawy o zawodzie farmaceuty, wprowadził do jej tekstu 14 poprawek. 8 grudnia posłowie sejmowej komisji zdrowia zarekomendowali negatywnie połowę z nich. 10 grudnia posłowie wysłuchają sprawozdania komisji. Potem będzie głosowanie.

4) dodaje się art. 44a w brzmieniu:

„Art. 44a. 1. Programy kształcenia podyplomowego uwzględniają zakres kompetencji przyznanych farmaceucie na podstawie art. 4 ust. 2, w szczególności zakres kompetencji farmaceuty w ramach udzielania świadczeń opieki farmaceutycznej.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, przez jednostki realizujące kształcenie podyplomowe farmaceutów, zapewniając farmaceutom wykonującym zawód możliwości zdobycia i aktualizacji wiedzy oraz umiejętności w zakresie udzielania świadczeń opieki farmaceutycznej, o których mowa w art. 4 ust. 2, oraz uwzględniając potrzeby pacjentów.”;

8) w art. 83 w pkt 9 dodaje się lit. d w brzmieniu: „d) po ust. 5 dodaje się ust. 51w brzmieniu:

„51. Przepisu ust. 5 pkt 1 nie stosuje się do usługi obejmującej wydanie produktu leczniczego do stosowania w antykoncepcji lub wyrobu medycznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 38 lit. d ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.”;”;

10) w art. 83 w pkt 13, w pkt 10 po wyrazie „aptekę” dodaje się wyraz „uporczywie”;

11) w art. 83 w pkt 17 w lit. b, ust. 2a i 2b otrzymują brzmienie:„2a. Jeżeli naruszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczą uniemożliwiania przez podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub hurtownię farmaceutyczną realizacji zadań przez kierownika apteki, punktu aptecznego lub osobę odpowiedzialną w hurtowni farmaceutycznej, właściwy organ może nakazać usunięcie stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie. W przypadku nieusunięcia uchybień w terminie organ może nakazać w drodze decyzji unieruchomienie hurtowni farmaceutycznej lub jej części, apteki lub punktu aptecznego na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

2b. Decyzji, o której mowa w ust. 2a, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.”;

Poprawki pozytywnie rekomendowane to:

5) w art. 82 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH