10 grudnia sprawozdanie komisji ws. UoZF

Z URZĘDU

Autor: sejm/ rynekaptek.pl   09-12-2020, 13:31

10 grudnia sprawozdanie komisji ws. UoZF Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm ustawy o zawodzie farmaceuty, wprowadził do jej tekstu 14 poprawek. 8 grudnia posłowie sejmowej komisji zdrowia zarekomendowali negatywnie połowę z nich. 10 grudnia posłowie wysłuchają sprawozdania komisji. Potem będzie głosowanie.

„12) użyty w art. 23 w ust. 1 i 3, w art. 33, w art. 43 w pkt 2, w art. 44, w art. 45, w art. 46 w ust. 1 w pkt 3 i 4, w art. 47 w ust. 1, w art. 48 w ust. 1, w art. 49, w art. 50 w ust. 1, w art. 51 w ust. 2, w art. 60 w ust. 3 w części wspólnej oraz w art. 63 w ust. 1, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyraz „aptekarz” zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazem „farmaceuta”;”;

6) w art. 83 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)   w art. 54 uchyla się ust. 4;”;

7) w art. 83 w pkt 5 w lit. d, w ust. 2e wyrazy „W przypadku jeżeli” zastępuje się wyrazem „Jeżeli”;

8) w art. 83 w pkt 9 dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d)   po ust. 5 dodaje się ust. 51w brzmieniu:

„51. Przepisu ust. 5 pkt 1 nie stosuje się do usługi obejmującej wydanie produktu leczniczego do stosowania w antykoncepcji lub wyrobu medycznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 38 lit. d ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.”;”;

9) w art. 83 w pkt 11, w art. 99b w ust. 3 wyraz „bezzwłocznie” zastępuje się wyrazem „niezwłocznie”;

12) w art. 83 pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) w art. 131:

a)     uchyla się ust. 1,

b)     ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kto nie posiadając uprawnień zawodowych, wydaje z apteki produkt leczniczy, podlega grzywnie.”.”;

13) w art. 92 w ust. 1 wyrazy „zobowiązana jest” zastępuje się wyrazami „jest obowiązana”;

14) w art. 93 wyrazy „zobowiązany jest” zastępuje się wyrazami „jest obowiązany”.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH