Kiedy można wykreślić farmaceutę z rejestru?

Z URZĘDU

Autor: OIA Warszawa   30-04-2021, 10:02

Kiedy można wykreślić farmaceutę z rejestru? Bez wpisu do rejestru farmaceuta nie może pracować w zawodzie (fot. Pixabay)

Obowiązuje już nowy, szerszy katalog przypadków, których zaistnienie skutkuje obligatoryjnym skreśleniem z rejestru farmaceutów prowadzonego przez okręgową radę aptekarską.

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przypomina, że 16 kwietnia 2021 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące wykonywania zawodu farmaceuty, zawarte w ustawie z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. poz. 97).

Ustawa ta, oprócz nowej regulacji w zakresie zawodu farmaceuty, dokonuje zmian w obowiązujących przepisach, w tym w ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (art. 82) oraz ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (art. 83).

Kiedy następuje skreślenie farmaceuty z rejestru
Jednym z nowych rozwiązań wprowadzonych do przepisów ustawy o izbach aptekarskich (IA) jest określenie szerszego niż dotychczas katalogu przypadków, których zaistnienie skutkuje obligatoryjnym skreśleniem z rejestru farmaceutów prowadzonego przez okręgową radę aptekarską (art. 8f ustawy IA).

Zgodnie z tymi przepisami skreślenie z rejestru farmaceutów następuje w następujących sytuacjach:

- śmierci;
- utraty prawa wykonywania zawodu farmaceuty w przypadkach określonych w art. 21 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty;
- ustania przesłanek uzasadniających wpis do danego rejestru farmaceutów określonych w art. 7a, w szczególności przeniesienia się farmaceuty na teren innej okręgowej izby aptekarskiej;
- wykonywania przez aptekarza zawodu lekarza, lekarza dentysty, felczera, starszego felczera, lekarza weterynarii, pielęgniarki lub położnej;
- nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 24 miesiące.

Bez wpisu farmaceuta nie może pracować w zawodzie
W przypadkach, o których mowa w pkt 4 i 5 powyżej, okręgowa rada aptekarska podejmuje uchwałę, od której przysługuje odwołanie do Naczelnej Rady Aptekarskiej, która podejmuje w tej sprawie uchwałę.

Przypomnieć należy, że farmaceuta, który chce wykonywać zawód, podlega obowiązkowi wpisu do rejestru farmaceutów prowadzonego przez okręgową radę aptekarską, która przyznała prawo wykonywania zawodu albo przez okręgową radę aptekarską na terenie której farmaceuta wykonuje zawód (jeśli farmaceuta wykonuje ten zawód na terenie innej izby niż izba, która przyznała to prawo). 

Bez wpisu do rejestru farmaceutów nie jest możliwe wykonywanie zawody farmaceuty na obszarze RP.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH