Ministerstwo Zdrowia ogłasza nabór na prezesa AOTMiT

Z URZĘDU

Autor: MZ/rynekaptek.pl   16-10-2017, 14:45

Ministerstwo Zdrowia ogłasza nabór na prezesa AOTMiT Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Minister Zdrowia ogłasza nabór na stanowisko prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - informuje na swojej stronie resort zdrowia. Kandydatury należy zgłaszać do 26 października 2017 roku.

Resort podaje, że kandydatem przystępującym do naboru na stanowisko Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

• posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych, farmaceutycznych, ekonomicznych, prawnych lub technicznych;
• posiada wiedzę z zakresu ochrony zdrowia oraz oceny świadczeń opieki zdrowotnej, farmakoekonomiki, systemów finansowania świadczeń zdrowotnych oraz ekonomiki zdrowia;
• posiada co najmniej 3-letni okres zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych w:

- jednostkach naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki lub

- jednostkach podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Poza tym, kandydat musi zaświadczyć, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku prezesa Agencji obejmuje m.in.:

• kierowanie Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i reprezentowanie jej na zewnątrz;
• współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, organami administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami prowadzącymi w innych krajach działalność w zakresie oceny świadczeń opieki zdrowotnej;
• wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 26 października 2017 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia. Oferty nadesłane albo złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Więcej: http://www.bip.mz.gov.pl/

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH