NFZ: nowe zarządzenie ws. świadczeń POZ

Z URZĘDU

Autor: NFZ/rynekaptek.pl   27-06-2017, 08:39

NFZ: nowe zarządzenie ws. świadczeń POZ Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Prezes NFZ wydał znowelizowane zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Zmiany nastąpiły m.in. w:

§ 8 po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

,,5a. W przypadku, gdy podstawą wpisania na listę świadczeniobiorców w dacie bieżącej realizacji umowy, jest deklaracja wyboru złożona w tym samym okresie przez przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z czasowym zatrudnieniem, cudzoziemca nieposiadającego nadanego numeru PESEL, który swoje uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych potwierdził na podstawie dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy, świadczeniodawca, dla zapewnienia identyfikacji świadczeniobiorcy celem rozliczania świadczeń, przekazuje do Funduszu NIP płatnika, który dokonał zgłoszenia świadczeniobiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego."

"5b.W przypadku, gdy osoba, o której mowa w ust. 5a, posiadanie uprawnień do świadczeń może potwierdzić jedynie przez złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy, udzielone jej świadczenia podlegają rozliczeniu wyłącznie na podstawie dedykowanych w umowie produktów rozliczeniowych finansowanych na podstawie ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do świadczeń udzielanych od 1 lipca 2017 r.

Więcej: http://nfz.gov.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH