Czy kierownik apteki może być zatrudniony na część etatu?

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: GIF   19-05-2021, 08:02

Czy kierownik apteki może być zatrudniony na część etatu? GIF przygotował zestawienie pytań i odpowiedzi dotyczących funkcjonowania aptek po 16 kwietnia 2021 roku (fot. LJ)

Brak jest podstaw do przyjęcia, że stanowisko kierownika apteki może być obsadzone jedynie w części etatu - ocenia Główny Inspektor Farmaceutyczny.

GIF przygotował odpowiedzi na pytania dotyczące zmian w przepisach ustawy prawo farmaceutyczne, które zostały wprowadzone ustawą o zawodzie farmaceuty. 

Czy z chwilą wejścia w życie ustawy o zawodzie farmaceuty, tj. z dniem 16 kwietnia 2021 r., kierownik apteki ogólnodostępnej może być zatrudniony na część etatu, np. na 1/2 etatu?

Kierownik apteki ogólnodostępnej powinien być zatrudniony na pełen etat. Osobisty charakter obowiązków nałożonych na kierownika apteki ogólnodostępnej, jak również liczba tych obowiązków oraz ich istota dla funkcjonowania apteki ogólnodostępnej, świadczy o tym, że do ich prawidłowej realizacji niezbędne jest świadczenie pracy w ramach pełnego etatu.

Dodatkowo, zakładając spójność przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne, należy zauważyć, że skoro ustawodawca zadecydował o obowiązku zatrudnienia kierownika apteki szpitalnej co najmniej w wymiarze (równoważnika) 1 etatu w pełnym wymiarze godzin (art. 87a ust. 1 pkt 1 lit. a) u.p.f.), to brak jest podstaw do przyjęcia, że stanowisko kierownika apteki może być obsadzone jedynie w części etatu.

Czy czas pracy farmaceuty zatrudnionego w aptece ogólnodostępnej nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym?

Apteka ogólnodostępna nie jest podmiotem leczniczym. W rezultacie, w przypadku aptek ogólnodostępnych zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), w szczególności art. 129 § 1 wskazanej ustawy.

Nie zaś art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Czy kierownik apteki ogólnodostępnej może wyznaczyć technika farmaceutycznego jako osobę odpowiedzialną za dokonywanie zwrotów produktów leczniczych i wyrobów medycznych do hurtowni farmaceutycznych, z wyłączeniem produktów leczniczych psychotropowych i zawierających środki odurzające?

Tak. Jest to dopuszczalne, z wyłączeniem produktów leczniczych psychotropowych i zawierających środki odurzające. Kierownik apteki ogólnodostępnej powinien udokumentować powierzenie obowiązków w tym zakresie w formie przyjętej w aptece. Powierzenie powyższych obowiązków nie zwalnia kierownika apteki ogólnodostępnej z odpowiedzialności za ich prawidłową realizację.

Jaki powinien być zakres regularnych kontroli wewnętrznych, do przeprowadzania których zobowiązany jest kierownik apteki ogólnodostępnej?

Wskazana ustawa nie precyzuje treści programu, według którego mają być przeprowadzane kontrole wewnętrzne. W ramach kontroli wewnętrznej, co najmniej raz w roku, zweryfikowana powinna zostać działalność apteki ogólnodostępnej w całym zakresie objętym nadzorem kierownika apteki.

Przy czym, zamiast pojedynczej „całościowej” kontroli dopuszczalne jest przeprowadzenie kilku pomniejszych, dotyczących poszczególnych aspektów funkcjonowania apteki ogólnodostępnej nadzorowanych przez kierownika apteki. Zakres audytu wewnętrznego może obejmować wszystkie zagadnienia protokołu kontroli planowej inspekcji farmaceutycznej.

Przy czym, częstotliwość weryfikacji działalności apteki powinna być określona w procedurach obowiązujących w aptece i zależeć od liczby zatrudnionego personelu oraz czynności apteki.

Czy art. 87a ustawy Prawo farmaceutyczne nakłada obowiązek zatrudnienia farmaceuty w aptece szpitalnej lub dziale farmacji szpitalnej w ramach stosunku pracy?

Nie. Wskazany przepis stanowi o „normie zatrudnienia” i „równoważniku” etatu, zatem farmaceuta może świadczyć pracę w aptece szpitalnej lub dziale farmacji szpitalnej zarówno w ramach stosunku pracy, jak również w oparciu o umowę cywilnoprawną – w wymiarze odpowiadającym pełnemu etatowi.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH