Czy po 16 kwietnia aptekarz będzie miał prawo nie stosować się do poleceń służbowych kierownika apteki?

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Walenty Zajdel/ rynekaptek.pl   09-03-2021, 07:39

Czy po 16 kwietnia aptekarz będzie miał prawo nie stosować się do poleceń służbowych kierownika apteki? Farmaceuta szpitalny Walenty Zajdel wymienia mankamenty ustawy o zawodzie farmaceuty (fot. Walenty Zajdel)

16 kwietnia 2021 roku wejdzie w życie Ustawa o zawodzie farmaceuty. Niestety zawiera ona kilka przepisów obciążonych wadą prawną - uważa farmaceuta szpitalny z Krakowa Walenty Zajdel.

  • Farmaceuta nie ma prawa zarządzać czymkolwiek w innych komórkach organizacyjnych szpitala, w tym w szczególności w oddziale szpitalnym - taki zapis to bubel prawny
  • Po 16 kwietnia 2021 roku każdy aptekarz będzie miał prawo nie stosować się do poleceń służbowych wydawanych przez kierownika apteki
  • Dlaczego specjalista z farmacji szpitalnej nie może być kierownikiem apteki ogólnodostępnej skoro specjalista z farmacji aptecznej może być kierownikiem apteki szpitalnej?

Farmaceuta szpitalny analizuje punkt po punkcie niedociągnięcia legislacyjne ustawy o zawodzie farmaceuty:

Art. 3 pkt. 7 zawiera definicję usługi farmacji klinicznej, która jest niewłaściwa pod względem poprawności legislacyjnej oraz redakcyjnej ponieważ zawiera błędne, niewłaściwe oraz niepotrzebne określenia, więcej na ten temat w artykule pt. Jak będziemy się musieli wspierać to na kuli albo na lasce, a nie na farmaceucie.

Przypomina w nim, że najczęściej cytowaną definicją farmacji klinicznej jest ta, która została sformułowana przez specjalistów z Amerykańskiego Kolegium Farmacji Klinicznej (ang. American College of Clinical Pharmacy, ACCP), zgodnie z którą „farmacja kliniczna stanowi obszar farmacji zajmujący się nauką i praktyką racjonalnego stosowania leków”.

To jest bubel prawny
Art. 4 ust. 4 punkty 5 i 6
mają następujące brzmienie: "Zadania zawodowe farmaceuty obejmują: 5) sprawowanie nadzoru nad gospodarką produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi w podmiocie wykonującym działalność leczniczą; 6) zarządzanie produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w oddziale szpitalnym".

Przepis określony w punkcie piątym jest zasadny i wystarczający, ponieważ dotyczy sprawowania nadzoru nad gospodarką lekami oraz wyrobami medycznymi w szpitalu.

Umieszczenie następnego punktu w powyższym brzmieniu jest bublem prawnym, ponieważ jest to ewidentne przekroczenie kompetencji zawodowych. Farmaceuta nie ma prawa zarządzać czymkolwiek w innych komórkach organizacyjnych szpitala, w tym w szczególności w oddziale szpitalnym, ponieważ co do zasady to ordynator oddziału zarządza i odpowiada za to, jak funkcjonuje dany oddział. Ponadto należy podkreślić, że w ustawie o zawodzie lekarza nie ma takiego "genialnego" zapisu: zadania zawodowe lekarza obejmują: zarządzanie lekami w aptece szpitalnej.

Kwestia poleceń służbowych
Art. 35. ust. 1
ma następujące brzmienie: "Aptekarz samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych oraz wykonywania zadań zawodowych, kierując się wyłącznie dobrem pacjenta i nie jest związany w tym zakresie poleceniem służbowym".

Kwestia poleceń służbowych jest od dawna i dokładnie uregulowana w Ustawie kodeks pracy: art. 100 stanowi m. in. że "pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych. Pracownik jest obowiązany w szczególności: dbać o dobro zakładu pracy".

Każdy pracownik co do zasady ma dbać przede wszystkim o dobro zakładu pracy, a nie tylko kierować się wyłącznie dobrem pacjenta. Należy podkreślić, że po 16 kwietnia 2021 roku każdy aptekarz będzie miał prawo nie stosować się do poleceń służbowych wydawanych przez kierownika apteki, ponieważ w artykule 35 wymienione są wszystkie zakresy czynności i usług wykonywanych przez aptekarza.

Gdyby pracownicy we wszystkich branżach mieli prawo do nie wykonywania poleceń służbowych swoich bezpośrednich przełożonych na ryku pracy zapanowałby totalny chaos.

Nie ma specjalizacji lepszych i gorszych?
Przepisy Ustawy o zawodzie farmaceuty wprowadziły zmiany w ustawie Prawo farmaceutyczne między innymi:  

Art. 88. ust 2 ma następujące brzmienie: "Kierownikiem apteki ogólnodostępnej może być farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji aptecznej, klinicznej lub farmakologii oraz co najmniej dwuletni staż pracy w aptece ogólnodostępnej w pełnym wymiarze czasu pracy, albo posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w aptece ogólnodostępnej w pełnym wymiarze czasu pracy".

Art. 93 ust. 3 ma następujące brzmienie: "Kierownikiem apteki szpitalnej lub zakładowej może być farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu w aptece szpitalnej lub zakładowej w pełnym wymiarze czasu pracy lub równoważniku czasu pracy; 2) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej lub farmacji aptecznej".

Wobec powyższego należy zadać pytanie: dlaczego specjalista z farmacji szpitalnej nie może być kierownikiem apteki ogólnodostępnej skoro specjalista z farmacji aptecznej może być kierownikiem apteki szpitalnej? Kiedyś istniała dyskryminacja rasowa natomiast to jest dyskryminacja zawodowa, ponieważ nie ma specjalizacji lepszych i gorszych. Farmaceutów można zaliczyć do dwóch grup: farmaceuci bez specjalizacji lub farmaceuci posiadający specjalizację.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH