Dolny limit farmaceutów w szpitalach. MZ: rozważamy różne scenariusze

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Sejm   30-03-2021, 09:16

Dolny limit farmaceutów w szpitalach. MZ: rozważamy różne scenariusze Co z normami zatrudnienia w szitalach? Zmiany wejdą w życie już niedługo (fot. Pixabay)

Trwa analiza problemu i ocena konieczności podjęcia interwencji legislacyjnej - przyznaje resort zdrowia w odpowiedzi na pytanie o minimalne normy zatrudnienia farmaceutów w szpitalach.

Poseł Marek Rutka zapytał ministra zdrowia czy ten planuje zmianę przepisów prawa dotyczących minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów. Zmiana wchodzi w życie 16 kwietnia br.

- Trwa analiza problemu i ocena konieczności podjęcia interwencji legislacyjnej. Jest również brana pod uwagę ewentualność działań pozalegislacyjnych, których charakter nie jest jeszcze ustalony. Rozważane są różne scenariusze działania, w tym również te zakładające pozostawienie bez zmian już ustalonych norm zatrudnienia farmaceutów.

Według stanu na dzień sporządzenia niniejszej odpowiedzi, czyli 26 marca, nie zapadły w zakresie powyższego żadne rozstrzygnięcia.

W związku z tym Minister Zdrowia obecnie nie deklaruje takich rozstrzygnięć i nie ma możliwości przekazania ich szczegółów.

Za mało czasu na zmiany
Zakładając wariant legislacyjny, Minister Zdrowia wskazuje, że biorąc pod uwagę długotrwałość i skomplikowanie procesu legislacyjnego, jak również czas, jaki pozostał do dnia wejścia w życie przepisu określającego minimalne normy zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej, proces taki – zważywszy na doświadczenia organu w wielu przeprowadzonych procesach prawodawczych – nie jest możliwy do efektywnego przeprowadzenia w tak krótkim czasie przy zachowaniu standardów procesu stanowienia prawa.

Z punktu widzenia momentu sporządzania niniejszej odpowiedzi, nie ma możliwości dokonania zmian ustawowych w taki sposób, aby weszły one w życie przed dniem wejścia w życie przepisu dotyczącego minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów.

Nie można było wcześniej?
Poseł zapytał czy resort nie mógł wcześniej przewidzieć, że będzie potrzeba takiej inicjatywy legislacyjnej.

"W kontekście tego, od jakiego momentu wstecz było wiadomo, jakie zmiany w zakresie omawianych norm projektuje Rząd, i jakie wedle wszelkiego prawdopodobieństwa znajdą przełożenie na obowiązujące przepisy, oczekiwanie na kilka tygodni przed dniem wejścia przepisu w życie zmian mających polegać na bliżej nieokreślonym odwołaniu czy zmodyfikowaniu tych norm, należy uznać za spóźnione" - odpowiada wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski.

Wprowadzenie przepisów regulujących kwestie minimalnych norm zatrudnienia w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej wynika – zgodnie z tym co zapisano w uzasadnieniu do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty – z kontroli przeprowadzonych przez Naczelną Izbę Kontroli w podmiotach leczniczych.

W świetle ustaleń tych kontroli, jednym z zasadniczych powodów powstawania nieprawidłowości w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów w zakresie farmakoterapii w skontrolowanych podmiotach była nienależyta obsada fachowa. Projektowana norma ma na celu zwiększenie zatrudnienia farmaceutów w tych jednostkach.

Dlaczego 1 farmaceuta na 100 łóżek?
W kwestii przewidzianych przeliczników wiążących konieczność pełnoetatowego zatrudnienia farmaceuty na liczbę łóżek danego podmiotu (uzależnioną od tego, czy podmiot ten dysponuje apteką szpitalną, czy działem farmacji szpitalnej), należy wskazać, że praktyka wiązania liczby personelu koniecznego do zatrudnienia w stosunku do liczby łóżek, nie jest praktyką niespotykaną. Znajduje ona ucieleśnienie w przepisach już funkcjonujących, chociażby w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

W kwestii tego, dlaczego przyjęto akurat granice kolejnych 100 łózek (dla podmiotu posiadającego aptekę szpitalną), bądź 50 kolejnych łózek (dla podmiotu posiadającego dział farmacji szpitalnej), od przekroczenia której istnieć ma obowiązek zatrudnienia przez podmiot kolejnego farmaceuty, należy wskazać, że podmioty posiadające w swojej strukturze ww. komórki organizacyjne, posiadają najczęściej od kilkudziesięciu do kilkuset łóżek.

Przyjmując granicę 100/50 łóżek Minister Zdrowia kierował się względami racjonalności. Jeżeli bowiem w stosunku do stanu zdiagnozowanego w szpitalach, spośród których niektóre posiadają 300 czy 400 łózek, że na tak dużą liczbę łóżek przypada niewystarczająca liczba personelu (w tym potencjalnie może zdarzyć się sytuacja, że przypada na taką liczbę łóżek jeden farmaceuta), to taka sytuacja wymagała sanacji.

Jest natomiast jasne, że poza dużymi czy bardzo dużymi placówkami, istnieje jeszcze rzesza mniejszych placówek, które również będą musiały spełniać określone normy zatrudnienia.

W tym kontekście zwrócić należy uwagę, że mając na względzie, że podmioty te wskazują na niewielkie potrzeby w zakresie farmakoterapii, jak również zakres udzielanych świadczeń (np. w zakresie terapii uzależnień). To z kolei przywodzi do wniosku, że są to w przeważającej liczbie podmioty niewielkie, które posiadają (a przynajmniej posiadać powinny) dział farmacji szpitalnej.

Chociaż jeden pełny etat
Przypomnieć należy, że jako zasadę przyjmuje się, że dział farmacji szpitalnej może funkcjonować w podmiocie posiadającym nie więcej niż 100 łóżek. Skoro jednak podmioty te niejednokrotnie powołują się na fakt posiadania działów farmacji szpitalnej i wskazują przy tym na niewielką skalę swojej działalności, to można założyć, że od znaczącej części tych podmiotów wymaga się zatrudnienia jednego farmaceuty w pełnym wymiarze czasu pracy.

W ocenie Ministra Zdrowia możliwym jest więc, że to nie kwestia samej liczby koniecznych do zatrudnienia farmaceutów jest istotą alarmistycznych zgłoszeń ww. podmiotów o niemożności podołania nowym wymaganiom, co konieczność zatrudnienia np. już zatrudnionego tam farmaceuty na pełen etat.

Możliwe jest, że istnieją placówki, w których farmaceuta zatrudniony jest jedynie na część etatu. W ocenie Ministra Zdrowia taka sytuacja nie może mieć miejsca.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH