FPP: wydłużone terminy płatności niezgodne z SIWZ

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: FPP/ rynekaptek.pl   04-07-2017, 10:42

FPP: wydłużone terminy płatności niezgodne z SIWZ Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Zgodnie z obowiązującym prawem cena nie musi być decydującym kryterium do wyłonienia wykonawcy w postępowaniu przetargowym. Jednym ze stosowanych wymagań jest obecnie termin płatności, jednak wiąże się to z pewnymi kontrowersjami - zauważa FPP.

Przykładem może być zawieranie w SIWZ zapisów, które określają ponad 60 dni, jako czas na zapłatę przez zamawiającego.

Zdaniem FPP, jest to niezgodne z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy.

Federacja Przedsiębiorców Polskich – w oparciu o raport „Niewłaściwe stosowanie wybranych klauzul umownych i dokumentów przez zamawiających w ochronie zdrowia” – sygnalizuje również, że termin płatności bywa jedynie pozornym kryterium podczas oceny ofert, gdyż w praktyce nagminnie nie jest przestrzegany – co również jest niezgodne z intencją Ustawodawcy.

- Zastosowanie terminu płatności jako kryterium oceny ofert powinno być związane z przedmiotem zamówienia i uzasadnione jego specyfiką, a także obiektywnymi potrzebami zamawiającego. Należy jednak pamiętać, że zapisy SIWZ muszą być zgodne z prawem – standardy postępowania powinny uwzględniać interes zarówno zamawiających, jak i oferentów - mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Dodaje: - Wobec tego niedopuszczalne jest wymaganie od wykonawcy działania sprzecznego z ustawą – narusza to podstawowe zasady rynku zamówień publicznych. Na mocy prawa ocena ofert pod względem aspektów, które są rozbieżne z przepisami, jest traktowana jako czynność zamawiającego niezgodna z ustawą.

Jak wynika z raportu FPP, nadal istnieją duże wyzwania dla wykonawców i zamawiających, dlatego szczególną uwagę należy przywiązywać do przeprowadzania przetargów w oparciu o prawidłowo skonstruowane zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodne z intencją ustawodawcy.

Przykłady niewłaściwych zapisów SIWZ i praktyk zamawiających w sektorze ochrony zdrowia:

- Brak proporcjonalności wskazanej w prawie zamówień publicznych
- Nienegocjowalny charakter umowy o zamówienie publiczne
- Nadużywanie instytucji kary umownej
- Niejasne przesłanki naliczania kar umownych
- Terminy dostaw jako pozorne kryteria oceny ofert
- Wymuszanie zrzeczenia się odsetek ustawowych
- Bezzasadny zakaz cesji wynagrodzenia w umowach o zamówienie publiczne
- Błędna interpretacja kwestii Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH