IOWISZ: po roku funkcjonowania do korekty

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Jacek Wykowski/ rynekaptek.pl   09-10-2017, 08:15

IOWISZ: po roku funkcjonowania do korekty Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

4 sierpnia Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który dotyczy zmian w IOWISZ-u. Mimo, że 27 września minął okrągły rok od uruchomienia Instrumentu.

IOWISZ (Instrument  Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia) został uruchomiony 27 września 2016 r. Za jego utworzeniem i wdrożeniem przemawiała m.in. chęć prawnego unormowania procesu oceniania poszczególnych planów inwestycyjnych związanych z rozpoczynaną lub rozwijaną działalności leczniczą.

Najważniejsze zmiany
Jednak ledwie rok po uruchomieniu, Ministerstwo Zdrowia uznało, że warto poszerzyć spektrum zakresów świadczeń ochrony zdrowotnej, które zostaną objęte systemem IOWISZ. Powstały bowiem nowe mapy potrzeb zdrowotnych dotyczące kolejnych zakresów ochrony zdrowia.

Opiniowane będą zarówno plany utworzenia podmiotu leczniczego jak i nowych jednostek lub komórek organizacyjnych w już istniejących podmiotach oraz plany zmierzające do realizowania innej inwestycji w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, której wartość przekracza 1 mln złotych. System obejmie nie tylko inwestycje nowe, ale także odtworzeniowe.

Minister Zdrowia będzie wydawał bezpośrednio opinie nie tylko dla placówek, których podmiotem tworzącym jest wojewoda lub uczelnia medyczna, ale także w odniesieniu do tych, dla których podmiotem tworzącym jest on sam.

Rozszerzono katalog podmiotów, które nie będą opiniowane, o podmioty lecznicze prowadzone w formie jednostek budżetowych. System nie obejmie również inwestycji polegających na połączeniu, podziale lub przekształceniu spółek zgodnie z przepisami prawa handlowego.

Wprowadzony zostanie wymóg formalny przedłożenia ważnej pozytywnej opinii przy ubieganiu się nie tylko jak dotychczas o dotacje unijne, ale także o dotacje z budżetu państwa i to zarówno te ministra, centralnych organów administracji rządowej, jak i wojewody na remont placówki lub zakup sprzętu.

W przypadku wniesienia protestu od negatywnej opinii o celowości inwestycji wojewodzie przyznano możliwość zapoznania się z treścią protestu i ewentualnego dokonania zmiany pierwotnie wydanej opinii. Dotychczas już nie mógł skorygować swojej opinii, nawet gdy uznał protest za zasadny; mogło to zrobić Ministerstwo Zdrowia w procedurze odwoławczej.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH