MZ: usługi opieki farmaceutycznej do katalogu świadczeń gwarantowanych

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Sejm   07-06-2021, 11:02

MZ: usługi opieki farmaceutycznej do katalogu świadczeń gwarantowanych Przegląd lekowy będzie pierwszą usługą testowaną jako opieka farmaceutyczna w aptece (fot. Pixabay)

Aktualnie trwają prace legislacyjne nad rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie pilotażowego przeglądu lekowego, w tym przepisów umożliwiających stosowanie opieki farmaceutycznej w praktyce.

Poseł Michał Jaros zapytał ministra zdrowia o wprowadzanie w opieki farmaceutycznej. Wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski, odpowiedział m.in., na jakim etapie są prace wokół opieki farmaceutycznej:

"Wprowadzenie efektywnego systemu opieki farmaceutycznej w aptekach wymaga przede wszystkim opracowania i wdrożenia odpowiednich przepisów prawnych, które pozwolą już od samego początku sprawić, że opieka farmaceutyczna będzie procesem udokumentowanym w formie elektronicznej, co z kolei spowoduje, że tworzona dokumentacja stanie się częścią dokumentacji medycznej pacjenta (EDM) niezbędnej do prowadzenia m.in. racjonalnej farmakoterapii.

Wymiar rozliczeniowy i miara oceny efektywności

W ocenie Ministra Zdrowia tylko systematyczne i poparte przepisami prawa wdrażanie usług opieki farmaceutycznej w aptekach ogólnodostępnych może przyczynić się do wykorzystania w pełni potencjału farmaceutów opartego na ich szerokiej wiedzy merytorycznej m.in. w zakresie farmakologii, toksykologii, polipragmazji czy interakcji leków.

Prowadzone procesy legislacyjne w tym zakresie mają na celu umożliwienie i zwiększenie dostępności do informacji medycznej zarówno dla osób prowadzących leczenie, farmaceutów jak i pacjentów, a także wybranych informacji dla płatnika, w przypadku realizacji usług opieki farmaceutycznej finansowanych ze środków publicznych.

Otrzymane informacje w ramach stworzonej EDM będą mogły stanowić wymiar zarówno rozliczeniowy, jak i będą mogły stać się miarą oceny efektywności przeprowadzanych usług farmaceutycznych. Ponadto dokumentacja medyczna, współtworzona przez farmaceutów świadczących opiekę farmaceutyczną, zapewni niezbędny w opiece farmaceutycznej dialog farmaceuta-lekarz, który jest podstawą dla wdrażania rekomendacji farmaceutycznych w odniesieniu do leków wydawanych z przepisu lekarza.

Opieka farmaceutyczna finansowana przez NFZ

Aktualnie trwają prace legislacyjne nad rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie pilotażowego przeglądu lekowego, w tym przepisów umożliwiających stosowanie opieki farmaceutycznej w praktyce.

Prowadzone są także rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczące zabezpieczenia środków na finansowanie pilotażu oraz – w późniejszym okresie – wybranych usług farmaceutycznych wykonywanych w ramach opieki farmaceutycznej.

Kierunek działań jakie podejmuje Ministerstwo Zdrowia w tym zakresie zmierza do tego, aby świadczenia opieki farmaceutycznej mogły zostać włączone do katalogu tzw. zakresów świadczeń gwarantowanych i mogły być finansowane z budżetu NFZ na podstawie umowy z farmaceutami / świadczeniodawcami - podmiotami prowadzącymi aptekę.

Praca nad harmonogramem pilotażu

Zespół ds. Opieki Farmaceutycznej w opracowanym Raporcie wyszczególnił (wraz z kompleksową analizą wdrożenia), siedem wybranych usług farmaceutycznych, które realizowane w aptekach pozwolą m.in. na usprawnienie polityki zdrowotnej państwa oraz poprawę racjonalnej farmakoterapii.

W ocenie Ministra Zdrowia w tej kwestii niezbędna jest jeszcze odpowiednia analiza poziomu realizacji mierników przewidzianych dla poszczególnych celów wymienionych usług farmaceutycznych w odpowiednim horyzoncie czasowym.

Obecnie opracowywany jest harmonogram, który dotyczy rozpoczęcia pilotażu w zakresie wdrożenia usługi pod tytułem „Przegląd lekowy”, którego głównym celem będzie ocena zasadności objęcia przeglądów lekowych zakresem opieki farmaceutycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty.

Pilotaż „Przegląd lekowy” pozwoli także na sprawdzenie – bezpośrednio w aptece – skuteczności praktycznej usługi w warunkach świadczenia opieki farmaceutycznej, która będzie miała jednocześnie przełożenie na wartość kliniczną oraz wpływ na system opieki zdrowotnej, a w konsekwencji pozwoli na wypracowanie optymalnego modelu tej usługi jako świadczenia zdrowotnego.

Pierwsza usługa wytyczny kierunek dla innych

Ponadto, ocena przeprowadzonego pilotażu w zakresie usługi „Przegląd lekowy” posłuży do opracowania terminu i harmonogramu wprowadzania pozostałych usług opieki farmaceutycznej wskazanych w Raporcie opracowanym przez Zespół ds. Opieki Farmaceutycznej.

Pilotaż będzie skierowany głównie do pacjentów obciążonych wielolekowością, a ocena efektywności tej usługi, ukierunkowana zostanie na wykrywanie i rozwiązywanie problemów lekowych poprzez współpracę pacjenta, lekarza i farmaceuty w tym zebranie wywiadu terapeutycznego od pacjenta. W trakcie pilotażu testowana będzie również elektroniczna dokumentacja medyczna w celu oceny jej przydatności jako usługi gwarantowanej z możliwością finansowania z budżetu NFZ.

Ponadto zbierane informacje zwrotne dotyczące przebiegu pilotażu i przydatności stosowanych wzorów dokumentacji medycznej, w późniejszym okresie mogą posłużyć do wdrożenia pozostałych usług opieki farmaceutycznej" - podkreślił wiceminister.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH