NCN pod lupą NIK. Wnioski z kontroli w większości pozytywne

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: NIK/ rynekaptek.pl   03-11-2020, 13:03

NCN pod lupą NIK. Wnioski z kontroli w większości pozytywne Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Z ustaleń kontroli wynika, że granty na projekty badawcze przyznawano w prawidłowy sposób, zaś nieprawidłowości występowały po stronie beneficjentów w toku ich realizacji. Niedostatecznie też weryfikowano członków Zespołu Identyfikującego oraz Rady NCN.

Konflikty interesów
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na brak wypracowanej metodologii oceny wpływu badań podstawowych na rozwój nauki polskiej. W znacznej mierze utrudnia to identyfikację warunków sprzyjających osiąganiu wybitnych efektów naukowych oraz podejmowanie kierunkowych decyzji w tym zakresie. Jednocześnie uniemożliwia to określenie w jakim stopniu wyniki badań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki wpływają na rozwój nauki.

W ocenie NIK, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rzetelnie nadzorował działalność NCN. Wyjątkiem było ograniczona weryfikacja wymogów, jakie mieli spełniać członkowie tzw. Zespołu Identyfikującego oraz Rady NCN, a które to wymogi miały przeciwdziałać konfliktowi interesów. Dotyczy to głównie niepozostawania w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia oraz niepozostawanie w stosunku prawnym, który może mieć wpływ na prawa i obowiązki, z członkami Rady, Zespołami Ekspertów, Dyrektorem NCN lub Koordynatorami Dyscyplin.

NIK zwraca uwagę, że weryfikacja kandydatów na członków tzw. Zespołu Identyfikującego odbywała się do listopada 2018 r. na podstawie nieudokumentowanych rozmów telefonicznych, a następnie jedynie mailowego potwierdzenia o braku wyżej wspomnianych ograniczeń. Natomiast weryfikacja kandydatów na członków Rady NCN odbywała się wyłącznie na podstawie oświadczenia o znajomości przepisów, które nie było tożsame z oświadczeniem woli tych osób o przestrzeganiu tych przepisów.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH