Przepis o 1 procencie jest przepisem szczególnym

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: orzeczenia.nsa.gov.pl/ rynekaptek.pl   09-06-2017, 08:01

Przepis o 1 procencie jest przepisem szczególnym Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę spółki na GIF, który odmówił zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki. Chodziło o przekroczenie limitu 1 procenta aptek w województwie.

WIF negatywnie rozpatrzył wniosek właściciela apteki, który planował zmianę zezwolenia w zakresie zarówno nazwy apteki, jak i podmiotu uprawnionego do jej prowadzenia. Wniosek był efektem połączenia dwóch spółek i próbą przeniesienia całego majątku jednej spółki na drugą.

WIF wezwał stronę do złożenia oświadczenia dotyczącego jej członkostwa w grupie kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz do wskazania podmiotów przez nią kontrolowanych w sposób bezpośredni, w szczególności podmiotów zależnych w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Grupa kapitałowa
W odpowiedzi właściciel spółki stwierdził, że zmiana nazwy apteki nie powoduje jakichkolwiek przekształceń z punktu widzenia przepisów antykoncentracyjnych, a postępowanie w przedmiocie zmiany pozwolenia na prowadzenie apteki nie jest postępowaniem w przedmiocie cofnięcia tego pozwolenia i nie może być w takowe przekształcone.

Jednak w opinii inspekcji farmaceutycznej, spółka ta wraz z innymi spółkami tworzy grupę kapitałową, której członkowie posiadają na terenie województwa znaczną liczbę aptek ogólnodostępnych. Wskazał, że na dzień wydania tej decyzji na terenie tegoż województwa działo 575 aptek ogólnodostępnych, natomiast ilość aptek prowadzonych przez ww. grupę kapitałową, którą zarządza skarżąca, przekracza maksymalny, ustawowy próg 1%.

W efekcie odmówił dokonania zmiany zezwolenia oraz stwierdził wygaśnięcie tego zezwolenia. Właściciel spółki odwołał się do GIF, który uznał naruszenie przepisów przez inspektora wojewódzkiego i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. W opinii GIF, organ stwierdzając wygaśnięcie zezwolenia po pierwsze wyszedł poza żądanie spółki, a po za tym w ogóle takiego postępowania nie wszczął.

6 aptek było limitem
WIF ponownie odmówił udzielenia zmiany zezwolenia. Według stanu na dzień wydania decyzji, w województwie funkcjonowało już 590 aptek. Zatem przyjął, że na terenie tego województwa grupa kapitałowa nie mogła prowadzić więcej niż 6 aptek. W konsekwencji dokonanie zmiany zezwolenia zgodnie z wnioskiem skarżącej doprowadziłoby do ominięcia zakazu koncentracyjnego.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH