Przepis o 1 procencie jest przepisem szczególnym

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: orzeczenia.nsa.gov.pl/ rynekaptek.pl   09-06-2017, 08:01

Przepis o 1 procencie jest przepisem szczególnym WSA w Warszawie przychylił się do stanowisk wyrażonych przez inspekcję

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę spółki na GIF, który odmówił zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki. Chodziło o przekroczenie limitu 1 procenta aptek w województwie.


Ustosunkowując się do zarzutów WIF wyjaśnił, że istotnie art. 494 § 2 k.s.h. stanowi m.in., iż na spółkę przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Jednakże przepis art. 494 § 2 k.s.h. doznaje ograniczenia m.in. przez przepis art. 99 ust. 3 pkt 3 p.f., który jest przepisem szczególnym, uniemożliwiającym przejście na spółkę przejmującą zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w sytuacji niespełnienia przez tą przejmującą spółkę wszystkich wymogów niezbędnych do prowadzenia działalności objętej takim zezwoleniem.

WIF wskazał, że spółka - jako podmiot przejmujący, nie spełnia wymagań przewidzianych dla uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej – tj. nie spełnia ww. wymogu nieprzekroczenia 1% aptek na terenie danego województwa.

Przepisy szczegółowe przed ogólnymi
Tym razem GIF stwierdził, że organ I instancji prawidłowo w sprawie ustalił, że dokonanie żądanej zmiany zezwolenia apteki spowodowałoby, że grupa kapitałowa, której spółka jest wiodącym członkiem, i do której to grupy należało 14 aptek ogólnodostępnych, przekraczałaby dopuszczalną przepisami prawa granicę koncentracji.

WSA w Warszawie przychylił się do stanowisk wyrażonych przez inspekcję. W praktyce samodzielne znaczenie art. 494 § 2 k.s.h. jest niewielkie, gdyż kwestia dopuszczalności (bądź nie) przesłanek przejścia praw, i obowiązków w przypadku restrukturyzacji podmiotowych (łączeń, przekształceń, podziałów) jest regulowana w przepisach ustaw szczegółowych.

W opinii Sądu, GIF trafnie wskazał, że przepis art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy - Prawo farmaceutyczne jest przepisem szczególnym w stosunku do przepisu art. 494 § 2 k.s.h., który wyklucza możliwość przejścia zezwolenia w wypadku, gdyby w wyniku połączenia spółek miało dojść do przekroczenia limitów wskazanych w tym przepisie.

VI SA/Wa 2472/16 - Wyrok WSA w Warszawie

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH