Rektorzy uczelni medyczych za utrzymaniem progu 40 proc. punktów ECTS w kształceniu online

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: KRAUM, Piotr Wróbel/ rynekaptek.pl   14-10-2020, 08:01

Rektorzy uczelni medyczych za utrzymaniem progu 40 proc. punktów ECTS w kształceniu online Na uczelniach dominuje system hybrydowy: zajęcia są prowadzone w formie bezpośredniej, kontaktowej oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (fot. Pixabay)

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) rekomenduje resortowi zdrowia utrzymanie progu 40 proc. punktów ECTS za możliwość kształcenia na odległość przygotowującego do wykonywania zawodów medycznych, w tym farmaceuty.

Pod koniec września w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w kadencji 2020-2024. Istotna część obrad była poświęcona kształceniu w uczelniach medycznych w czasie epidemii COVID-19.

Rektorzy podkreślali, że nauczania w odpowiedzialnych zawodach medycznych lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, fizjoterapeuty, farmaceuty i diagnosty laboratoryjnego, w tym zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, nie da się zrealizować z pominięciem bezpośredniego kontaktu z nauczycielem i pacjentem, w oderwaniu od warunków laboratorium, ambulatorium czy szpitala klinicznego.

- Stąd w ogłoszonym stanowisku uczelnie zrzeszone w KRAUM rekomendują przywrócenie zajęć w warunkach klinicznych w najwyższym możliwym wymiarze - podkreśla prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed), przewodniczący KRAUM, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed.

Kształcenie na odległość
Szczególną uwagę zwrócono również na wymiar zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych możliwych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rektorzy zadecydowali o wystosowaniu do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Zdrowia uchwały dotyczącej zapisu w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Postulowano wprowadzenie zapisu, że w roku akademickim 2020/2021 student odbywający studia przygotowujące do wykonywania wyżej wymienionych zawodów, może uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość część efektów uczelnia się przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, umożliwiających uzyskanie nie więcej niż 40% liczy punktów ECTS (European Credit Transfer System) określonej dla tych zajęć w programie studiów dla roku, na którym kształci się student.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH