AOTM: avastin w leczeniu raka płuca do usunięcia z niestandardówki

POLITYKA LEKOWA

Autor: AOTM/rynekaptek.pl   03-01-2011, 09:02

AOTM: avastin w leczeniu raka płuca do usunięcia z niestandardówki Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Rada Konsultacyjna uważa za zasadne usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenia "leczenie raka płuca o histologii innej niż w przeważającym stopniu płaskonabłonkowa przy wykorzystaniu produktu leczniczego avastin (bewacyzumab)", (rozumianego jako wchodzące w skład programow terapeutycznych chemioterapii niestandardowej).

Jak podkreśla Rada, decyzja została podjęta w oparciu o dostarczone przez podmiot odpowiedzialny analizy farmakoekonomiczne dotyczące produktu leczniczego avastin (bewacyzumab) stosowanego z paklitakselem i karboplatyną w leczeniu I linii chorych na zaawansowanego niedrobnokomorkowego raka płuca, typ adenocarcinoma, i raport zawierający ocenę analityczną tych analiz.

Rada uznała, że wobec braku wpływu produktu leczniczego na przeżycia całkowite, niską
efektywność mierzoną zastępczymi punktami końcowymi oraz wysokie ryzyko wystąpienia licznych i poważnych działań niepożądanych, ponoszenie przez płatnika publicznego wysokich kosztow terapii bewacyzumabem nie jest uzasadnione.

Inne rekomendacje
Rada Konsultacyjna uznaje za zasadne zakwalifikowanie jako świadczenia gwarantowanego leku fosrenol (lanthanum) we wskazaniu: leczenie hiperfosfatemii u dializowanych pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, jako leku drugiego rzutu u chorych z hiperkalcemią lub rozległymi zwapnieniami wewnątrznaczyniowymi.

W uzasadnieniu stanowiska Rada uznała, że węglan lantanu jest korzystną opcją terapeutyczną w przypadku hiperfosfatemii u dializowanych pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, którzy nie powinni przyjmować wapniowych preparatów wiążących fosfor.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH