Fundacja: brak uzasadnień dla decyzji refundacyjnych to zła praktyka

POLITYKA LEKOWA

Autor: Fundacja, Sejm/ rynekaptek.pl   24-02-2021, 13:19

Fundacja: brak uzasadnień dla decyzji refundacyjnych to zła praktyka Jedna z fundacji ma inne podejście do przepisów prawa. Ocenia, że minister zdrowia powinien wydawać uzasadnienia także do pozytywnych decyzji refundacyjnych Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

W przypadku pozytywnej decyzji o objęciu danej terapii refundacją, minister zdrowia nie musi uzasadniać jej merytorycznie i odstępuje od tego działania. Jest to według MZ zgodne z prawem. Jedna z Fundacji ocenia to inaczej. Domaga się pełnej transparentności.

Od co najmniej kilku miesięcy toczy się wymiana korespondencji między Fundacją dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych a resortem zdrowia. Chodzi o kwestię braku merytorycznych uzasadnień decyzji o objęciu refundacją leków innowacyjnych.

Fundacja postuluje:

- weryfikację istnienia w aktualnym stanie prawnym obowiązku ciążącego na ministrze zdrowia merytorycznego uzasadniania pozytywnych decyzji o objęciu leku refundacją oraz

- o podwyższeniu urzędowej ceny leku zbytu leku refundowanego.

Fundacja chce jawności
Jeśli taki obowiązek nie istnieje obecnie, to postuluje wprowadzenie jednoznacznego obowiązku merytorycznych uzasadnień decyzji refundacyjnych.

Chce też wprowadzenia obowiązku upubliczniania decyzji ostatecznych o objęciu refundacją lub podwyższeniu urzędowej ceny zbytu.

Miałoby to się odbyć poprzez dodanie do art. 37 ustawy o refundacji leków dodatkowego ustępu w brzmieniu: "Minister właściwy do spraw zdrowia niezwłocznie zamieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw zdrowia ostateczne decyzje o objęciu refundacją albo o podwyższeniu urzędowej ceny zbytu albo ostateczne decyzje zmieniające, o których mowa w art. 16, wraz z załącznikami, dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, dla którego żaden odpowiednik nie jest refundowany w danym wskazaniu, wraz z uzasadnieniem merytorycznym tych decyzji, na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej i w prawie zamówień publicznych".

Szef Fundacji, Norbert Wilk, poinformował, że wysłał w tej sprawie list otwarty Fundacji do Ministra Zdrowia, zainteresował też tematem dwie posłanki, które wystosowały do ministra zdrowia interpelacje. W styczniu tego roku Fundacja skierowała również petycje do Sejmu i Senatu. Co znajduje się w petycjach?

Zarzut braku merytorycznych uzasadnień decyzji o objęciu refundacją leków innowacyjnych, pozbawionych uzasadnień opartych na obowiązujących kryteriach znajdujących się we właściwych przepisach prawnych, prowadzących do braku przewidywalności tych decyzji oraz niedomogach procesu refundacyjnego w Polsce dotyczących transparencji.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH