Mamy projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej. Kiedy firmy mogą być zwolnione z paybacku?

POLITYKA LEKOWA

Autor: RCL   01-07-2021, 07:15

Mamy projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej. Kiedy firmy mogą być zwolnione z paybacku? Jest duża nowelizacja ustawy refundacyjnej Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Biorąc pod uwagę, że proponowane przez firmy instrumenty dzielenia ryzyka miały często charakter teoretyczny i nie dawały żadnych wymiernych korzyści płatnikowi publicznemu, zmienia się obecnie obowiązujące zasady.

Resort zdrowia opublikował projekt nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Głównym celem projektu ustawy w odniesieniu do dostępności refundacyjnej jest systematyczna poprawa stanu zdrowia populacji, dzięki optymalizacji wydatków publicznych zapewniających możliwie najszerszy dostęp do skutecznych, bezpiecznych i kosztowo-efektywnych terapii.

Jednym z podstawowych aspektów wprowadzanych zmian jest wzrost dostępności, zmierzający do możliwie największego zaspokojenia potrzeb zdrowotnych pacjentów. Jest on osiągany z jednej strony przez systematyczne zwiększanie liczby kosztowo efektywnych produktów refundowanych finansowanych ze środków publicznych, spadek poziomu współpłacenia pacjenta, a z drugiej strony przez np. skrócenie czasu pomiędzy dopuszczeniem leków do obrotu a ich udostępnieniem pacjentom w formie finansowania ze środków publicznych.

Tajemnica refundacyjna

Proponuje się wprowadzenie zmiany częstotliwości publikacji obwieszczeń zawierających wykazy refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – z 2 na 3 miesiące, co będzie stanowiło wsparcie w lepszym gospodarowaniu tymi produktami w aptekach a także większą stabilizację i pewność finansową pacjentów.

Proponowane w art. 1 pkt 9 projektu ustawy dodanie pojęcia „tajemnica refundacyjna” ma charakter techniczny będący konsekwencją wprowadzenia do projektu ustawy nowej instytucji prawnej. Celem wprowadzenia tej regulacji jest wzmocnienie zaufania podmiotów odpowiedzialnych wprowadzających na polski rynek leki do organów administracji publicznej, zwłaszcza w sytuacji gdy oferują polskiemu rządowi atrakcyjne warunki finansowe, ale zawarte w tzw. instrumencie dzielenia ryzyka. Poufność tych wiadomości winna być chroniona szczególnie bowiem ma ona duże znaczenie dla podmiotu je oferującego z uwagi na zachowanie konkurencyjności na rynku farmaceutycznym.

Zmiany w paybacku

Proponowane przepisy zmieniają sposób tworzenia całkowitego budżetu na refundację, zapewniając jednocześnie większą niż dotychczas przewidywalność tego budżetu. Całkowity budżet na refundację będzie wynosił jak dotychczas nie więcej niż 17% sumy środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych w planie finansowym NFZ.

Budżet będzie uwzględniał środki finansowe z instrumentów dzielenia ryzyka oraz z ustawowego paybacku. Proponuje się także odejście od wskazywania w rozporządzeniu ministra zdrowia sposobu podziału środków finansowych, które stanowią wzrost całkowitego budżetu na refundację w roku rozliczeniowym w stosunku do całkowitego budżetu na refundację w roku poprzednim, i w tym celu uchyla się upoważnienie do wydania przedmiotowego rozporządzenia.

Zmianie ulegają również zasady dotyczące udziału firm farmaceutycznych w tzw. paybacku, w przypadku gdyby doszło do przekroczenia budżetu na refundację. Dotychczas przekroczenie to miało być rozważane w skali roku i co więcej nie brały w nim udziału podmioty, które w decyzjach refundacyjnych posiadały instrument dzielenia ryzyka. Zdecydowano o odejściu od tych zasad.

Biorąc pod uwagę, że proponowane przez firmy instrumenty dzielenia ryzyka miały często charakter teoretyczny i nie dawały żadnych wymiernych korzyści płatnikowi publicznemu, zmienia się obecnie obowiązujące zasady przez dodanie w art. 4 ust. 12, który spowoduje, że w przypadku uruchomienia paybacku określonego w art. 4 zwolnionym z tego mechanizmu będzie tylko ta firma, która w instrumencie dzielenia ryzyka zwróciła na rzecz płatnika publicznego większą kwotę niż wyniósłby jej udział w kwocie zwrotu z tytułu paybacku.

Również w ramach payback zmienia się zasada udziału w ewentualnych kwotach zwrotu. Payback nie będzie rozliczany w ramach całego budżetu refundacyjnego w skali roku, ale kwartalnie z uwzględnieniem podziału na grupy limitowe i kategorie refundacyjne.

Inne propozycje dotyczą m.in. marż hurtowych i recepturowych oraz wysokości opłaty ryczałtowej za lek.

Zaplanowano również ulgi i zachęty dla firm farmaceutycznych, które miałyby produkować leki i substancje czynne w Polsce.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH