Na czym polegają zmiany refundacyjne w programach lekowych po 1 lipca?

POLITYKA LEKOWA

Autor: IQVIA   25-06-2021, 07:31

Na czym polegają zmiany refundacyjne w programach lekowych po 1 lipca? W obwieszczeniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2021 wprowadzono zmiany dotyczące 5 programów lekowych Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Pacjenci z chorobą Cushinga, opornym na leczenie rakiem tarczycy oraz cukrzycowym obrzękiem plamki zyskują możliwość leczenia w ramach programów lekowych. Jakie jeszcze zmiany będą od 1 lipca?

Firma IQVIA dokonała podsumowania głównych zmian w programach lekowych wynikających z obwieszczenia obowiązującego od 1 lipca 2021 roku.

Zmiany w pięciu programach, 3 nowe programy

W obwieszczeniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2021 wprowadzono zmiany dotyczące 5 programów lekowych:
• B.6 Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34);
• B.9 Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10 C50);
• B.15 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D66, D67);
• B.70 Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (ICD-10 H35.3);
• B.99 Leczenie akromegalii (ICD-10 E22.0).

Ponadto utworzono 3 nowe programy lekowe:
• B.118 Leczenie choroby Cushinga (ICD-10 E24.0);
• B.119 Leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym (brodawkowatym/pęcherzykowatym/oksyfilnym – z komórek Hürthle’a) rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem radioaktywnym (ICD-10 C73);
• B.120 Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME) (ICD-10 H36.0).

B.6 – Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca

Poszerzono program lekowy o możliwość zastosowania atezolizumabu (w skojarzeniu z karboplatyną oraz etopozydem w fazie indukcji) w pierwszej linii leczenia chorych na drobnokomórkowego raka płuca. Atezolizumab pozostaje dostępny w ramach omawianego programu lekowego również w drugiej linii leczenia niedrobnokomórkowego płaskonabłonkowego lub niepłaskonabłonkowego raka płuca (niezależnie od stopnia ekspresji PDL1).

W związku z poszerzeniem programu lekowego uporządkowano jego nazwę oraz dodano odpowiednie kryteria kwalifikacji.

Poszerzono program lekowy o możliwość zastosowania dakomitynibu w pierwszej linii leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca, co jest związane z objęciem refundacją leku Vizimpro firmy Pfizer Europe MA EEIG (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2 kwietnia 2019 r.).

Dostosowano kryteria włączenia chorych do leczenia ozymertynibem w drugiej linii leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca.

Poszerzono program lekowy o możliwość zastosowania brygatynibu w pierwszej linii leczenia chorych z zaawansowanym ALK-dodatnim niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Brygatynib był dotychczas finansowany w leczeniu zaawansowanego ALK-dodatniego niedrobnokomórkowego raka płuca po niepowodzeniu terapii innym inhibitorem ALK.

Poszerzono program lekowy o możliwość zastosowania lorlatynibu w leczeniu pacjentów z progresją po zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji u chorych na miejscowo zaawansowanego (bez możliwości zastosowania leczenia lokoregionalnego) lub uogólnionego raka niedrobnokomórkowego płuca z rearanżacją genów ALK, co jest związane z objęciem refundacją leku Lorviqua firmy Pfizer Europe MA EEIG (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 6 maja 2019 r.).

Dostosowano zapisy w części dotyczącej określenia czasu leczenia w programie, zastosowania inhibitorów PD1 lub PDL1 oraz kryteriów wyłączenia z programu, a także kryteriów włączenia do programu pacjentów leczonych w ramach innego sposobu finansowania terapii i badań diagnostycznych wykonywanych przy kwalifikacji do programu.

W części dotyczącej monitorowania bezpieczeństwa leczenia dodano zapisy różnicujące częstotliwość wykonywania poszczególnych badań w zależności od danego wskazania atezolizumabu i fazy leczenia tą substancją.

B.9 – Leczenie chorych na raka piersi

Poszerzono program lekowy o możliwość kwalifikowania chorych z nawrotem podczas uzupełniającego leczenia trastuzumabem do stosowania trastuzumabu emtazyny i lapatynibu z kapecytabiną w pierwszej i kolejnych liniach leczenia przerzutowego raka piersi.

Zmieniono i usunięto kryteria kwalifikacji do leczenia wczesnego, HER2- dodatniego raka piersi, usunięto kryterium kwalifikacji do leczenia przerzutowego, HER2-dodatniego raka piersi dot. nieobecności przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym i poszerzono zapisy dotyczące monitorowania leczenia o badanie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego mózgu.

B.15 – Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B

Poszerzono program lekowy o możliwość zastosowania czynnika krzepnięcia IX rekombinowanego i rekombinowanego o przedłużonym działaniu w ramach pierwotnej profilaktyki krwawień, w przypadku konieczności założenia centralnego dostępu żylnego oraz w ramach wtórnej profilaktyki krwawień u dzieci od 1. dnia życia z zachowaniem ciągłości leczenia do ukończenia 18. roku życia, z ciężką postacią hemofilii A lub B, o poziomie aktywności czynników krzepnięcia VIII lub IX równym lub poniżej 1% poziomu normalnego, co znajduje odzwierciedlenie w modułach pierwotnej profilaktyki krwawień oraz wtórnej profilaktyki krwawień.

Doprecyzowano kryteria włączenia do programu w ramach modułu pierwotnej profilaktyki krwawień nowozdiagnozowanych dzieci z ciężką postacią hemofilii A i B (potencjalne zawężenie populacji docelowej poprzez wyłączenie dzieci ≥ 3 roku życia).

Doprecyzowanie zapisów dot. objęcia programem wywoływania tolerancji immunologicznej wszystkich pacjentów z hemofilią powikłaną nowopowstałym krążącym antykoagulantem.

Program poszerzono o możliwość zastosowania rekombinowanego czynnika krzepnięcia IX połączony z rekombinowaną albuminą, który został dodany do części programu lekowego dotyczącej schematu dawkowania leków w programie, jako lek stosowany u dzieci, u których konieczne jest założenie centralnego dostępu żylnego (zmiana związana z objęciem refundacją  produktu leczniczego Idelvion firmy CSL Behring GmbH (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 11 maja 2016 r.).

B.70 – Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

Zmieniono zespół kwalifikujący pacjentów do programu lekowego, co znajduje odzwierciedlenie w jego zapisach dotyczących kwalifikacji oraz badań diagnostycznych. Kwalifikacji będzie dokonywać Zespół Koordynacyjny do
Spraw Leczenia Chorób Siatkówki.

Wprowadzono zapis dotyczący badań przy ponownej kwalifikacji pacjenta do programu. Zniesiono też możliwość przekazywania informacji sprawozdawczo - rozliczeniowych do NFZ w formie papierowej.

B.99 – Leczenie akromegalii

Doprecyzowano i dodano zapisy dotyczące zmian dawkowania pasyreotydu w trakcie leczenia.

W części dotyczącej badań przy kwalifikacji do leczenia pasyreotydem i pegwisomantem doprecyzowano zapis odnoszący się do oceny pola widzenia w przypadku makrogruczolaka przysadki.

Zaś w części dotyczącej monitorowania leczenia pasyreotydem i pegwisomantem doprecyzowano zapis odnoszący się do oceny pola widzenia w przypadku makrogruczolaka przysadki.

Nowe programy lekowe

B.118 Leczenie choroby Cushinga (ICD-10 E24.0)

Program przewiduje stosowanie pasyreotydu w postaci obecnego już na liście refundacyjnej produktu Signifor firmy Recordati Rare Diseases (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 24 kwietnia 2012 r.).

B.119 Leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym (brodawkowatym/pęcherzykowatym/oksyfilnym – z komórek Hürthle’a) rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem radioaktywnym (ICD-10 C73)

Program przewiduje stosowanie sorafenibu w postaci obecnego już na liście refundacyjnej produktu Nexavar firmy Bayer AG (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19 lipca 2006 r.).

B.120 Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME) (ICD-10 H36.0)

Program przewiduje stosowanie następujących substancji czynnych:
– aflibercept w postaci obecnego już na liście refundacyjnej produktu Eylea firmy Bayer AG (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22 listopada 2012 r.);

- bewacyzumab (wskazanie off-label) w postaci obecnych już na liście refundacyjnej produktów: Avastin, Mvasi, Zirabev

– deksametazon w postaci implantu – produkt Ozurdex firmy Allergan Pharmaceuticals Ireland (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27 lipca 2010 r.)

Podobał się artykuł? Podziel się!

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH