Realizacja umów dotyczących dawek charytatywnych zagrożona?

POLITYKA LEKOWA

Autor: Marcin Stajszczyk*/rynekaptek.pl   12-04-2011, 10:05

Uchwalona w marcu 2011 r. ustawa refundacyjna spowoduje nie tylko całkowitą zmianę sposobu realizacji leczenia biologicznego w reumatologicznych i innych programach lekowych, ale może także stanowić zagrożenie dla pełnego zrealizowania umów zawartych w 2011 r. dotyczących „dawek charytatywnych”.

Ustawa zakłada łączenie drogich, innowacyjnych leków stosowanych w leczeniu szpitalnym, w tym leków biologicznych, w grupy limitowe.  Cena najtańszego leku w grupie będzie limitem powyżej, którego Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłaci za leczenie pacjenta w szpitalu. Ewentualną różnicę szpital będzie musiał pokryć z własnych środków ponieważ ustawa nie dopuszcza współpłacenia przez pacjenta oraz – co ważniejsze – przyjmowania darowizn lekowych od firm farmaceutycznych i hurtowni.

Jeśli ustawa wejdzie w życie od 01 stycznia 2012 r., to właśnie uniemożliwienie przyjęcia darowizn może stanowić poważny problem w realizacji części umów zawartych w 2011 r. pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a firmami farmaceutycznymi.

Darowizna lekowa
Zgodnie z rozporządzeniem MZ terapia inicjująca w programach leczenia RZS,MIZS oraz ZZSK (w przypadku RZS także leczenie drugiej linii) jest to „najmniej kosztowna z punktu widzenia płatnika publicznego technologia medyczna”. Firmy farmaceutyczne proponują obniżenie rocznego kosztu leczenia zobowiązując się do sfinansowania części rocznej terapii poprzez dostarczenie tzw. „dawek charytatywnych” leku szpitalom.

MZ zawiera z firmą farmaceutyczną umowę, której realizacja spoczywa na szpitalach, a NFZ zobowiązany jest do kontrolowania jej wykonania. Dawki charytatywne są de facto darowizną lekową, którą szpitale przyjmują bezpośrednio od firmy farmaceutycznej lub pośrednio od hurtowni. Jeśli ustawa refundacyjna zakaże przyjmowania darowizn, to umowy których czas realizacji przypadać będzie częściowo na 2012 r. mogą być nie do zrealizowania.

Realizacja umów w praktyce
Czas realizacji umowy zawartej pomiędzy MZ a firmą farmaceutyczną wynika z jej zapisów. Dotychczas podmioty starające się o przyznanie terapii inicjującej oferowały darowizny lekowe uzależniając ich przyznanie od efektów początkowego leczenia w programie. Jeśli zgodnie z zapisami programu po 3 miesiącach terapii w RZS lub ZZSK pacjent uzyskał adekwatną odpowiedź kliniczną, wtedy dalsze leczenie przez okres zapisany w umowie finansowała firma farmaceutyczna dostarczając „dawki charytatywne”.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH