RPO pyta o zasady zwrotu leku kupionego w aptece internetowej

POLITYKA LEKOWA

Autor: PPX/rynekaptek.pl   16-08-2010, 08:06

RPO pyta o zasady zwrotu leku kupionego w aptece internetowej

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz wystąpiła do Ministra Zdrowia w sprawie problemów aptekarzy związanych z wysyłkową sprzedażą produktów leczniczych.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi, w których prowadzący apteki ogólnodostępne zgłaszają zastrzeżenia do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza.

Jak podaje RPO, zdaniem skarżących, powołane przepisy są sprzeczne z aktami wyższego rzędu oraz w zakresie, w jakim nakazują konieczność zniszczenia produktu leczniczego zwróconego do apteki w przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego, powodują ponoszenie wysokich kosztów przez podmiot prowadzący aptekę (tj. kosztów zakupu produktu i jego utylizacji, bez możliwości dalszej sprzedaży produktu leczniczego, pomimo, że apteka nie ponosi odpowiedzialności za przyczyny zwrotu produktu).

Jak pisze Rzecznik, po analizie obowiązujących w tej materii przepisów prawa, skarżącym trudno odmówić racji. Przepis § 3 ust. 8 powołanego rozporządzenia, zakładający możliwość odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia dostawy produktu leczniczego, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu, pozostaje w kolizji z art. 96 ust. 5 ustawy Prawo farmaceutyczne, w świetle którego, produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem produktu lub wyrobu zwracanego aptece z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania.

Zdaniem prof. Lipowicz, wątpliwości budzi również § 8 ust. 1 rozporządzenia, zakładający, że w przypadku zwrotu przez odbiorcę produktu leczniczego apteka (punkt apteczny) zapewnia unieszkodliwienie zwróconego produktu. Rzecznik zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości zmiany kwestionowanych przepisów rozporządzenia.

Więcej: www.brpo.gov.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH