RPO wylicza problemy, które występują w polityce lekowej

POLITYKA LEKOWA

Autor: RPO/rynekaptek.pl   17-11-2017, 11:20

RPO wylicza problemy, które występują w polityce lekowej Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Istnieje konieczność dochowywania standardów demokratycznego państwa prawnego przy publikacji obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazów leków refundowanych - wskazuje Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia było i pozostaje stałym przedmiotem skarg kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dlatego w nowym zbiorczym wystąpieniu RPO Adam Bodnar przypomina, co wymaga pilnej zmiany w ochronie zdrowia. Uwagi odnoszą się do wystąpienia Ministra Zdrowia, który w tym tygodniu podsumował dwa lata pracy resortu.

Z punktu widzenia pacjentów i dostępności do leków, rzecznik wskazał na konieczność dochowywania standardów demokratycznego państwa prawnego przy publikacji obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazów leków refundowanych.

- Przyjętą przez Ministerstwo Zdrowia praktyką jest publikowanie obwieszczeń na zaledwie kilka dni przed datą ich obowiązywania. Taki stan rzeczy, naruszający zasady wynikające z ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (zakładających przynajmniej 14-dniowy okres vacatio legis), powoduje niepewność u adresatów regulacji zawartych w obwieszczanych wykazach. Dotyczy to zarówno pacjentów, jak też farmaceutów – uzasadnia Adam Bodnar.

Kolejną uwagą jest kwestia zaprzestania zawierania treści normatywnych w obwieszczeniach w sprawie wykazów leków refundowanych. - Obwieszczenie nie należy do katalogu powszechnie obowiązujących źródeł prawa. Mimo tego, w treści publikowanych obwieszczeń w sprawie wykazów leków refundowanych, w szczególności w opisach programów lekowych znaleźć można treści normatywne. Dotyczy to zwłaszcza regulacji dotyczących funkcjonowania tzw. zespołów koordynacyjnych, które – nie będąc instytucją przewidzianą w ustawie – faktycznie rozstrzygają o możliwości uczestniczenia przez pacjentów w programach lekowych.

Rzecznik postuluje również zniwelowanie różnic pomiędzy datą wejścia w życie decyzji refundacyjnych a faktyczną dostępnością objętych nimi leków.

Kierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich skargi wskazywały na okoliczność, iż mimo wejścia w życie decyzji refundacyjnej (która to data stanowi jeden z obligatoryjnych elementów wykazu leków refundowanych, publikowanych w drodze obwieszczenia), pacjenci mieli problemy z ich zakupem w ramach refundacji. Wynika to z opóźnień leżących po stronie płatnika – Narodowego Funduszu Zdrowia – we wprowadzaniu odpowiednich zarządzeń, umożliwiających wykonanie decyzji refundacyjnej. Dodatkowo pacjenci, którzy na własną rękę nabyli lek objęty już formalnie refundacją, nie mogli – z braku stosownych przepisów – ubiegać się o zwrot kosztów z tego tytułu - czytamy.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH