Ustawa refundacyjna a nabywanie leków przez szpitale

POLITYKA LEKOWA

Autor: Łukasz Sławatyniec   15-12-2010, 09:41

Ustawa refundacyjna a nabywanie leków przez szpitale

Nabywanie leków przez szpitale w świetle projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - komentarz praktyczny.


Do zakupów dokonywanych przez szpitale będą odnosiły się w szczególności dwa przepisy omawianej ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zgodnie z jej art. 8 świadczeniodawca w celu realizacji świadczeń gwarantowanych jest obowiązany nabywać leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne po cenie nie wyższej niż urzędowa cena zbytu powiększona o marżę nie wyższą niż urzędowa marża hurtowa, jeżeli dotyczy.

Ponadto należy zwrócić uwagę na art. 46 ust. 3, który zabrania przedsiębiorcom zajmującym się wytwarzaniem lub obrotem lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi podlegającymi refundacji ze środków publicznych stosowania form zachęty kierowanych do świadczeniobiorców, przedsiębiorców oraz ich pracowników lub osób uprawnionych, w tym: sprzedaży uwarunkowanej, upustów, rabatów, bonifikat, pakietów i uczestnictwa w programach lojalnościowych, darowizn, nagród, prezentów, upominków, niespodzianek, wycieczek, loterii, losowań, wszelkich form użyczeń, transakcji wiązanych, ułatwień, zakupów lub usług sponsorowanych, wszelkiego rodzaju talonów, bonów oraz innych niewymienionych z nazwy korzyści.

Za nieprzestrzeganie powyższego zakazu projektodawcy przewidzieli karę pieniężną. Będzie ona wymierzana w wysokości wartości detalicznej brutto sprzedanych z naruszeniem przepisów ustawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, powiększonej o wartość 10% otrzymanej w poprzednim roku kalendarzowym kwoty z tytułu refundacji.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH