Ustawa refundacyjna a nabywanie leków przez szpitale

POLITYKA LEKOWA

Autor: Łukasz Sławatyniec   15-12-2010, 09:41

Ustawa refundacyjna a nabywanie leków przez szpitale

Nabywanie leków przez szpitale w świetle projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - komentarz praktyczny.


Oznacza to, że zarówno producent będzie mógł obniżyć cenę zbytu, jak i hurtownia będzie mogła zastosować marżę niższą niż ustawowa. W przypadku nieobniżenia ceny zbytu nie wyklucza to zastosowania do przetargu ceny niższej przez hurtownię. Nowy przepis nie będzie bowiem obligował hurtowni startującej w przetargu do utrzymania ceny zbytu. Zgodnie z projektowanym brzmieniem przepisu ostateczna cena ma nie być wyższa niż cena urzędowa powiększona o marżę urzędową (5%). Sposób, w jaki dojdzie do ustalenia takiej ceny i jakie elementy się na nią złożą, jest nieistotny z punktu widzenia ustawy oraz nabywcy – szpitala.

Projektowane zmiany a dopuszczalność udzielania darowizn
Jak pokazuje praktyka, dość istotna część produktów nabywanych przez szpitale pochodzi z darowizn. Darowizny lekowe oraz darowizny wyrobów medycznych dopuszczają procedury w wielu firmach sektora farmaceutycznego i sektora wyrobów. Praktyka ta jest wyraźnie dostrzegalna również w odniesieniu do sprzętu medycznego, często o wysokiej wartości.

Przepisy prawa nie zabraniają bezwzględnie takich darowizn. Jednakże zasady etyczne, do których przestrzegania na mocy różnych kodeksów zobowiązana jest znaczna część rynku, nie pozwalają na udzielanie darowizn, które są uzależnione lub mają wpływ na przepisywanie lub zakup określonych produktów. Takie działania mogą bowiem w niektórych przypadkach stanowić bezprawne próby wpływania na wyniki postępowań przetargowych lub być uznawane za nieuzasadnione korzyści.

W świetle brzmienia projektowanych przepisów można powziąć wątpliwość, czy zgodne z prawem darowizny (niemające wpływu na przepisywanie lub zakup produktów) będą mogły być prowadzone na gruncie nowego prawa. Powyższe wynika z bardzo restrykcyjnego cytowanego wcześniej przepisu art. 46 ust. 3, który przedsiębiorcom zajmującym się wytwarzaniem lub obrotem lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi podlegającymi refundacji ze środków publicznych zabroni stosowania form zachęty kierowanych do świadczeniobiorców, przedsiębiorców oraz ich pracowników lub osób uprawnionych, w tym m.in. sprzedaży uwarunkowanej, upustów, rabatów, bonifikat, darowizn i wszelkich form użyczeń.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH