Czy przepis o 1 procencie wyłącza sukcesję dot. zezwoleń wydanych przed 25 czerwca 2017?

PRAWO

Autor: rp.pl/ rynekaptek.pl   13-10-2020, 13:33

Czy przepis o 1 procencie wyłącza sukcesję dot. zezwoleń wydanych przed 25 czerwca 2017? Art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne określa, iż zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej nie wydaje się w przypadku przekroczenia przez podmiot ubiegający się o zezwolenie bądź podmioty przez niego kontrolowane albo członków grupy kapitałowej 1 % progów koncentracji na rynku aptecznym w danym województwie (fot. archiwum)

Wyłączenie sukcesji w sferze praw i obowiązków wynikających z posiadanych zezwoleń na prowadzenie aptek znalazło zastosowanie dopiero od wejścia w życie art. 99 ust. 2a p.f. (tj. od 25 czerwca 2017 r.). Przed tą datą przepis antykoncentracyjny nie mógł wyłączyć sukcesji - oceniają prawnicy.

Art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne określa, iż zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej nie wydaje się w przypadku przekroczenia przez podmiot ubiegający się o zezwolenie bądź podmioty przez niego kontrolowane albo członków grupy kapitałowej 1 % progów koncentracji na rynku aptecznym w danym województwie.

- Z treści tego przepisu wynika wprost, że odnosi się on do postępowań w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, nie zaś do jego zmiany. Zgodnie z ustawą p.f. udzielenie zezwolenia to nie to samo co jego zmiana - oceniają: prof. Agnieszka Rabiega-Przyłęcka i dr Zofia Duniewska w opinii prawnej opublikowanej przez "Rzeczpospolitą".

Tymczasem - jak dodają - praktyka stosowania tego przepisu budzi wciąż wątpliwości i spory co do zakresu jego zastosowania, w szczególności rozbieżne stanowiska sądów administracyjnych w odniesieniu do dopuszczalności stosowania przepisu antykoncentracyjnego w postępowaniach, których przedmiotem jest zmiana zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, a także wyłączenia przez ww. artykuł stosowania sukcesji praw i obowiązków wynikających z zezwolenia na prowadzenie apteki.

- W pierwszym przypadku, zarówno przebieg prac legislacyjnych i rezygnacja w ich toku z ustanowienia generalnego zakazu prowadzenia przez przedsiębiorcę/grupę kapitałową na terenie województwa więcej niż 1 % aptek (projekt z 24 maja 2007 r., druk sejmowy 1775), brak formuły „odpowiedniego stosowania" art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 p.f. do instytucji zmiany zezwolenia, jak i – zakreślająca granice interpretacji prawa – wykładnia przepisu, przemawiają za stosowaniem ww. przepisu tylko w przypadkach wydawania zezwoleń na prowadzenie nowej apteki - uznają prawnicy.

W tym drugim przypadku chodzi o odpowiedź na pytanie, czy przepis antykoncentracyjny może wyłączyć zastosowanie art. 494 § 2 K.s.h., uniemożliwiając przeniesienie praw i obowiązków wynikających z zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wydanego przed wejściem w życie ustawy wprowadzającej w art. 99 ust. 2a pkt 1 p.f. wyłączenie sukcesji określonej w art. 494 § 2 K.s.h.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH