DIA: niedozwolone kupczenie uprawnieniami zawodowymi przez farmaceutów

PRAWO

Autor: DIA   20-05-2021, 09:01

DIA: niedozwolone kupczenie uprawnieniami zawodowymi przez farmaceutów Dolnośląska Izba Aptekarska sprzeciwia się oddawaniu niezależności przez farmaceutów poprzez pozwolenie na przejmowanie ich aptek przez spółki aptekarskie Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

DIA jest uczestnikiem w sprawach dotyczących prób niezgodnego z prawem przejmowania aptek przez zagraniczne grupy kapitałowe. Mówi stop oddawaniu prowadzenia apteki podmiotowi trzeciemu.

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu wydała komunikat odnoszący się do jej uczestnictwa w sprawach dotyczących prób niezgodnego z Prawem Farmaceutycznym przejmowania aptek przez zagraniczne grupy kapitałowe na terenie Dolnego Śląska.

Przygotowali go mgr farm. Marcin Repelewicz, prezes ORA DIA we Wrocławiu i radca prawny Piotr Sędłak.

Udział na prawach strony

DIA poinformowała, że 14 maja 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym oddalił skargi na decyzje Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej o odmowie przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki (VI SA/Wa 886/20).

Sprawa dotyczyła próby przejęcia apteki prowadzonej dotychczas na terenie Polkowic na rzecz spółki farmaceutów, która – jak wynika z zebranego przez Inspekcję materiału dowodowego – była zależna od sieci aptecznej z zagranicznym kapitałem.

Dolnośląska Izba Aptekarska w lipcu 2020 roku została włączona do toczącego się postępowania sądowo-administracyjnego na prawach strony.

Izba wspiera stanowisko PIF

Organy inspekcji farmaceutycznej uznały, że na skutek szeregu umów zawartych przez spółkę farmaceutów (pożyczki, franczyzy, świadczenie usług), a także specyficznych postanowień w nich ujętych (np. przewidujących wysokie kary umowne, dających pożyczkodawcy uprawnienie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym itp.) spółka ta stała się spółką zależną, należącą do grupy kapitałowej prowadzącej na terenie kraju więcej niż 4 apteki.

W rezultacie tego nie spełniała ona wymogu ilościowego do przeniesienia zezwolenia.

DIA skierowała do sądu stanowisko, w którym wsparła interpretację przepisów zaprezentowaną przez inspekcję. Jej zdaniem, przeniesienie zezwolenia nastąpiłoby z ominięciem przepisów nowelizacji prawa farmaceutycznego z 2017 roku.

To nie jest to jedyna sprawa, w której uczestniczy Izba

- W obecnej kadencji spośród spraw sądowo-administracyjnych, w których uczestniczy Izba, 3 zakończyły się wyrokiem WSA. Dotyczą one  odmowy przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki, a dokładniej prób przejęcia przez międzynarodowe grupy kapitałowe aptek zlokalizowanych w Lubinie (sygn. VI SA/Wa 738/20) oraz we Wrocławiu (VI SA/Wa 929/20) - podkreśla.

WSA w Warszawie oddalił również te skargi administracyjne (wyrokami z lipca i października 2020 r.), uznając bezzasadność zarzutów kierowanych wobec decyzji Inspekcji, a podnoszonych przez zależne spółki farmaceutów. Sprawy te cechowało daleko idące podobieństwo do tej rozstrzygniętej 14 maja br.

Jest jednolita linia orzecznicza

- Do tej pory w analogicznych sprawach wydano cztery orzeczenia. We wszystkich Sąd jednoznacznie opowiedział się za sposobem rozumienia przepisów przedstawionych przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz Dolnośląską Izbę Aptekarską we Wrocławiu - napisali autorzy komunikatu.

Oznacza to, że wykształciła się i obowiązuje: jednolita, spójna i logiczna linia orzecznicza w odniesieniu do interpretacji instytucji przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki w zakresie zawartego tam pojęcia „podmiotu kontrolowanego” i „podmiotu zależnego”.

Izba podkreśla, że z niepokojem obserwuje istniejące od około 2018 roku zjawisko przejmowania polskich aptek przez sieci apteczne, głównie te z zagranicznym kapitałem, przy pomocy zależnych od siebie farmaceutów lub ich spółek.

Niedozwolone kupczenie uprawnieniami zawodowymi

W ocenie Izby związanie się spółki farmaceutów umowami, na skutek których oddają oni prowadzenie apteki podmiotowi trzeciemu (farmaceuci tracą nad nią faktyczną i prawną kontrolę), jest zaprzeczeniem samodzielnego, osobistego i niezależnego wykonywania zawodu farmaceuty na polu prowadzenia apteki.

- Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu będzie nieprzerwanie ‒ w ramach i w granicach kompetencji przyznanych przez Konstytucję RP oraz ustawę o izbach aptekarskich ‒ stała na straży niezależności i godności zawodu, która w jej ocenie jest zagrożona w wyniku niedozwolonego kupczenia uprawnieniami zawodowymi (tj. niedopuszczalnego zbywania tych uprawnień na rzecz podmiotu, który – z racji obowiązujących regulacji – nie może otwierać i prowadzić aptek w imieniu własnym) - czytamy.

Ponadto, z uwagi na nałożone na Izbę obowiązki ustawowe, podejmować będzie ona dalsze działania, mające na celu ochronę interesów wszystkich członków samorządu zawodowego, w tym również pozostałych posiadaczy zezwolenia aptecznego oraz zatrudnionych przez nich farmaceutów.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH