DZP o projekcie ustawy o jawności życia publicznego

PRAWO

Autor: blog.dzp.pl/ rynekaptek.pl   28-11-2017, 11:48

DZP o projekcie ustawy o jawności życia publicznego Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Projekt zobowiązuje przedsiębiorców oraz jednostki sektora finansów publicznych do wprowadzania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych w celu przeciwdziałania przypadkom dokonywania przez osoby działające w ich imieniu lub na ich rzecz przestępstw - oceniają prawnicy kancelarii DZP.

Do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych skierowano projekt ustawy o jawności życia publicznego opracowany przez Koordynatora służb specjalnych i członka Rady Ministrów, Mariusza Kamińskiego.

Projekt przewiduje połączenie w ramach jednej ustawy regulacji dotyczących działalności lobbingowej, dostępu do informacji publicznej oraz ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. W projekcie po raz pierwszy podjęto próbę systemowego ujęcia problematyki ochrony sygnalistów.

Projekt zobowiązuje również wszystkich co najmniej średnich przedsiębiorców oraz jednostki sektora finansów publicznych do wprowadzania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych w celu przeciwdziałania przypadkom dokonywania przez osoby działające w ich imieniu lub na ich rzecz przestępstw określonych w wybranych przepisach Kodeksu karnego (przekupstwo, płatna protekcja czynna, łapownictwo na stanowisku kierowniczym), w ustawie o sporcie (korupcja sportowa, płatna protekcja w sporcie) i w ustawie refundacyjnej (udzielanie lub obiecywanie korzyści majątkowej lub osobistej w związku z wytwarzaniem lub obrotem lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi podlegającymi refundacji).

Wykonanie obowiązku wprowadzenia ww. procedur ma polegać na podejmowaniu „środków organizacyjnych, kadrowych i technicznych mających na celu przeciwdziałanie tworzeniu otoczenia sprzyjającego popełnianiu” wskazanych przestępstw. Wśród środków takich projekt wymienia m.in. obowiązek:

- zapewnienia osobom zatrudnionym szkoleń z zasad odpowiedzialności karnej za ww. przestępstwa,
umieszczenia w umowach klauzul stanowiących, że żadna część wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy nie zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania korzyści majątkowych i osobistych,
- opracowania kodeksu etycznego przedsiębiorstwa („jako deklaracji odrzucającej korupcję”), podpisanego przez każdego pracownika, współpracownika i kontrahenta firmy,
- określenia wewnętrznej procedury i wytycznych dotyczących otrzymywanych przez pracowników prezentów i innych korzyści,
- opracowania procedur informowania właściwych organów przedsiębiorcy o propozycjach korupcyjnych.

Więcej: https://blog.dzp.pl/
Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH