E-sprzedaż leków: co można, a czego nie?

PRAWO

Autor: MM/rynekaptek.pl   12-07-2017, 14:26

E-sprzedaż leków: co można, a czego nie? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Polskie przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej leków nie mają eksterytorialnego zakresu obowiązywania, nie mogą więc dotyczyć spraw sprzedaży z innego państwa na teren Polski - wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia.

Polski rynek obrotu produktami leczniczymi jest w całości rynkiem regulowanym. Specyfika produktów, jakimi są leki wymaga pełnej kontroli procesu wytwarzania oraz łańcucha dystrybucji. Zatem cały proces od wyprodukowania leku do wydania go pacjentowi w aptece podlega ścisłej weryfikacji na każdym etapie – podaje resort.

Przypomina, że zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne „obrót hurtowy produktami leczniczymi mogą prowadzić wyłącznie hurtownie farmaceutyczne. Każdorazowo wprowadzenie do obrotu hurtowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktu leczniczego wymaga uprzednio powiadomienia organu administracji rządowej – Prezesa URPL”.

Przepis art. 73a tej ustawy wskazuje, że pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi jest działalność związana z kupnem i sprzedażą produktów leczniczych, z wyłączeniem obrotu hurtowego, dostawy lub posiadania produktów leczniczych lub innych form władztwa nad produktami leczniczymi, polegająca na niezależnym prowadzeniu negocjacji na rzecz osoby fizycznej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Takim pośrednikiem w obrocie lekami może być podmiot posiadający miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Polski i wpisany do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi.

- Rejestr ten jest prowadzony przez GIF w systemie teleinformatycznym. Pośrednicy w obrocie produktami leczniczymi działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają więc inspekcji – tłumaczy MZ.

Ustawa Prawo farmaceutyczne określa sprzedażą wysyłkową produktów leczniczych jako umowę sprzedaży leków zawieraną z pacjentem „na odległość”, przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się w szczególności takich jak: drukowany lub elektroniczny formularz zamówienia niezaadresowany lub zaadresowany, list seryjny w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklama prasowa z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklama w postaci elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH