Kiedy farmaceuta jest niezdolny do wykonywania zawodu. Jak działa komisja orzekająca?

PRAWO

Autor: RCL   16-06-2021, 07:01

Kiedy farmaceuta jest niezdolny do wykonywania zawodu. Jak działa komisja orzekająca? W skład komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności farmaceuty do wykonywania zawodu albo o ograniczeniu wykonywania przez farmaceutę ściśle określonych czynności, wchodzi trzech lekarzy specjalistów Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej o stanie zdrowia farmaceuty.

Projekt w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu farmaceuty lub wykonywania ściśle określonych czynności ze względu na stan zdrowia stanowi realizację upoważniania ustawowego zawartego w art. 22 ust. 9 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97).

Regulacje zawarte w projekcie określają zasady powoływania składu komisji, sposób jej działania, tryb kierowania farmaceutów na badania, sposób postępowania przed komisją oraz tryb wydawania orzeczeń o stanie zdrowia.

Wydanie niniejszego rozporządzenia jest konsekwencją wejścia w życie ustawy, która w miejsce ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1419, z późn. zm.), reguluje obecnie kwestie związane z orzekaniem o niezdolności farmaceutów do wykonywania zawodu.

Projektowane rozporządzenie zawiera przepis stanowiący, że do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Trzech lekarzy specjalistów

W skład komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności farmaceuty do wykonywania zawodu albo o ograniczeniu wykonywania przez farmaceutę ściśle określonych czynności, wchodzi trzech lekarzy specjalistów, wykonujących zawód lekarza co najmniej od 5 lat oraz posiadających specjalizację w odpowiedniej dziedzinie medycyny.

Okręgowa rada aptekarska wyznacza jednego członka komisji na Przewodniczącego.

Jeżeli postępowanie dotyczy farmaceuty pełniącego zawodową lub okresową służbę wojskową, w skład komisji wchodzi dwóch lekarzy wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej.

Powołanie komisji i informacja dla farmaceuty

O powołaniu komisji okręgowa rada aptekarska niezwłocznie powiadamia listownie, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej farmaceutę, którego postępowanie dotyczy, podając również skład osobowy komisji.

Farmaceuta może w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia złożyć wniosek o wyłączenie członka komisji.

Komisja na podstawie przeprowadzonego badania lekarskiego oraz zgromadzonej dokumentacji medycznej wydaje orzeczenie.

Kiedy powinno być wydane orzeczenie

Komisja wydaje orzeczenie nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia jej powołania.

W uzasadnionych przypadkach, gdy wydanie orzeczenia w ww. terminie nie jest możliwe z uwagi na niezakończone badania lekarskie lub obserwację, okręgowa rada aptekarska może przedłużyć termin wydania orzeczenia, nie dłużej jednak niż 5 miesięcy od dnia powołania komisji.

Komisja może skierować farmaceutę na dodatkowe badania lekarskie lub
obserwację w podmiocie leczniczym.

Podobał się artykuł? Podziel się!

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH