Krytyczna glosa do wyroku WSA ws. zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki

PRAWO

Autor: Studia Iuridica Lublinens/ rynekaptek.pl   08-10-2020, 12:35

Krytyczna glosa do wyroku WSA ws. zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki Prawnik: przedsiębiorcy występującemu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej po wejściu w życie ustawy nowelizującej organ właściwy w sprawie zezwolenia powinien odmówić udzielenia zezwolenia, jeżeli przedsiębiorca ten nie spełnia warunków wykonywania omawianej działalności przewidzianych w ustawie Prawo farmaceutyczne (fot. Pixabay)

Po zmianie przepisów Pf, jeśli spółka występuje o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki poprzez dodanie wspólnika, który nie spełnia wymogu bycia farmaceutą i posiadania prawa wykonywania zawodu farmaceuty, nie może takiej zgody otrzymać - uważa inspekcja farmaceutyczna. WSA ma inne zdanie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 25 czerwca 2019 r. uchylił decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki oraz poprzedzającą ją decyzję Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

W sprawie chodziło o to, że podmiot prowadzący aptekę uzyskał zezwolenie przed zmianą przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2017  Prawo farmaceutyczne, w tym art. 99 ust. 4 Pf przewidującego wymagania dla uzyskania pozwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez dany podmiot.

Następnie wystąpił o zmianę zezwolenia już po wejściu w życie tej noweli. Złożenie wniosku uzasadnione było dokonanymi przekształceniami w spółce. Spółka, składając wniosek, uzasadniała konieczność zmiany w składzie osobowym wnioskującej spółki poprzez rozszerzenie jej składu osobowego o nowo utworzoną spółkę.

PIF: zmiana zezwolenia tylko na nowych zasadach
Zarówno Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, jak i Główny Inspektor Farmaceutyczny uznali, że podmiot występując o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki, które to zezwolenie uzyskał przed wejściem w życie ustawy nowelizującej, musi spełniać wymogi nałożone obecnie obowiązującymi przepisami Prawa farmaceutycznego. Inspekcja farmaceutyczna uznała, że w świetle nowych przepisów brak jest możliwości rozszerzenia osobowego składu spółki jawnej o wspólnika będącego spółką kapitałową.

Spółka podniosła w odwołaniu, że w jej ocenie zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność. Argumentowała, że zarówno przed zmianą składu osobowego wspólników, jak i po dokonanej zmianie skład osobowy wspólników obejmował i obejmuje osoby niebędące farmaceutami posiadającymi prawo wykonywania zawodu, obok wspólnika posiadającego prawo do wykonywania zawodu.

GIF podtrzymał decyzję, że podmiot występując o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki, które to zezwolenie uzyskał przed wyjściem w życie ustawy nowelizującej, musi spełniać wymogi nałożone obecnie obowiązującymi przepisami Pf.

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH