"Kwestia sumienia farmaceutów wymaga rozwiązania systemowego"

PRAWO

Autor: Milena Motyl/rynekaptek.pl   10-11-2017, 08:01

"Kwestia sumienia farmaceutów wymaga rozwiązania systemowego" Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W części poświęconej skutkom ustawy, należałoby napisać wprost: „projekt stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia pacjentów” – wskazał podczas posiedzenia Komisji do Spraw Petycji Krzysztof Patera, jej stały doradca. Sprawa dotyczyła klauzuli sumienia farmaceutów.

Na posiedzeniu Komisji do Spraw Petycji (9 listopada) odbyło się rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne w zakresie dotyczącym możliwości odmowy przez farmaceutę albo technika farmaceutycznego wydania albo zapewnienia nabycia produktu leczniczego.

Na początku zastępca przewodniczącego Komisji poseł Andrzej Smirnow przypomniał, że petycję wniosło Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polskich. Do dokumentu został dołączony projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego, który zawiera zapisy regulujące możliwość powoływania się przez farmaceutów, techników farmaceutycznych, jak również kierowników aptek i przedsiębiorców zarządzających placówkami na „klauzulę sumienia”. Stowarzyszenie postuluje, aby ww. osoby mogły zgodnie z prawem odmówić wydania leku, jeśli byłoby to sprzeczne z ich sumieniem.

- Kwestia sumienia jest regulowana w naszej Konstytucji, ale też w wielu konwencjach międzynarodowych – powiedział poseł. Przytoczył opinię Biura Analiz Sejmowych, które uznało, że samo żądanie jest zasadne, co nie podlega dyskusji.

- Kwestię tę wyjaśnia niedawno wydane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które co prawda odnosi się do lekarzy, jednak może także naleźć przełożenie na farmaceutów, techników farmaceutycznych, kierowników aptek, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólników spółki prowadzącej aptekę.

- Proponuję, aby tę petycję uwzględnić – powiedział wiceprzewodniczący Smirnow.

Druga strona medalu
- Zgadzam się z kwestią potrzeby ważności sumienia, która została wskazana w opinii BAS-u. Uważam jednak, że opinia jest bardzo fragmentaryczna, dlatego mam duże obawy co do możliwości przygotowania przez komisję projektu ustawy i stąd proponowałbym raczej zwrócenie się do ministra zdrowia o podjęcie inicjatywy – wnioskował stały doradca Komisji ds. petycji, Krzysztof Patera.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH