„Manipulowanie treścią uzasadnień sądowych szansą dla sieci aptecznych?”

PRAWO

Autor: Piotr Sędłak/ rynekaptek.pl   20-11-2017, 14:47

„Manipulowanie treścią uzasadnień sądowych szansą dla sieci aptecznych?” Wyciągnięcie z treści wyroku NSA wniosku, jakoby Sąd ten niejako „zalegalizował” prowadzenie aptek ponad 1%-owy próg koncentracji jest umyślnym przekłamaniem - ocenia radca prawny, Piotr Sędłak

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lipca 2017r., sygn. II GSK 1414/16, w żadnym miejscu nie dokonano wykładni antykoncentracyjnych przepisów Prawa farmaceutycznego, o których mowa w art. 99 ust. 3 pkt. 2 i 3 p.f. - zauważa Piotr Sędłak.

W ocenie Sądu omówione przepisy są tymi, które wyłączają stosowanie art. 494 § 2 k.s.h. W konsekwencji zezwolenie wygasa wskutek przejęcia lub zawiązania nowej spółki wskutek połączenia spółek. Stanowisko Sądu potwierdza ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1015), w której w art. 1 pkt 1 lit. a) dodano ust. 2a do art. 99 p.f., w którym generalnie wyłączono stosowanie m.in. art. 494 § 2 k.s.h. W uzasadnieniu projektu tejże ustawy (druk sejmowy VIII.1126) stwierdzono, że podstawowe uzasadnienie dla wyłączenia stosowania 494 § 2 k.s.h. do zezwoleń na prowadzenie aptek ma norma prawna zawarta w art. 101 pkt 4 p.f. stanowiąca, że udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej uzależnione jest od dawania przez podmiot ubiegający się o zezwolenie rękojmi należytego prowadzenia apteki. Zasada, że podjęcie i wykonywanie działalności polegającej na prowadzeniu apteki ogólnodostępnej wymaga po stronie zezwoleniobiorcy rękojmi należytego prowadzenie apteki, uniemożliwia przyjęcie wniosku, że zezwolenia wydane na rzecz spółek przejmowanych lub łączonych, powinno z mocy prawa, tj. zgodnie z art. 494 § 2 K.s.h. przechodzić na rzecz spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej. Wymaga zauważenia, że przepis art. 101 pkt 4 p.f. w takim samym brzmieniu obowiązuje od daty wejścia Prawa farmaceutycznego w życie, tj. od dnia 1 października 2002 r. Zatem, mimo braku wyraźnego wcześniejszego wyłączenia w Prawie farmaceutycznym stosowania art. 494 § 2 k.s.h., istnienie wymogu legitymowania się rękojmią należytego prowadzenia apteki przez wnioskodawcę uniemożliwiało sukcesję zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej”.

Rozważania te zostały również powtórzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyrokach: z dnia 17 maja 2017r., sygn. VI SA/Wa 173/17 oraz z dnia 5 czerwca 2017r., sygn. VI SA/Wa 3197/15. Nie można zatem mówić tutaj o przypadku, luce prawnej, czy braku wiążącej interpretacji. Podobnie jak nieprzypadkowe jest celowe przemilczanie treści w/w wyroków; działania tego nie można bowiem wytłumaczyć jedynie zwyczajną niekompetencją. Obecnie obwiązująca linia orzecznicza sądów administracyjnych jest jasna, bezwyjątkowa oraz logiczna: przekroczenie progów 1%-ej koncentracji, na skutek dokonania przejęcia o którym mowa m.in. w art. 494 § 2 k.s.h., jest podstawą do cofnięcia zezwolenia aptecznego. Przepis art. 99 ust. 3 pkt. 2 i 3 p.f., jest bowiem przepisem szczególnym, który wyłącza stosowanie zasady ogólnej z Kodeksu spółek handlowych.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH