MZ objaśnia procedurę przyznawania cudzoziemcom prawa wykonywania zawodu farmaceuty

PRAWO

Autor: SIA/rynekaptek.pl   16-08-2017, 09:57

MZ objaśnia procedurę przyznawania cudzoziemcom prawa wykonywania zawodu farmaceuty Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W związku z docierającymi do SIA pytaniami w sprawie zatrudnienia w aptece techników i farmaceutów z Ukrainy, Izba udostępnia pismo z Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ w sprawie uznania w Polsce kwalifikacji zawodowych farmaceuty i technika farmaceutycznego z Ukrainy.

Departament Ministerstwa Zdrowia wskazuje, iż zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o izbach aptekarskich, okręgowa rada aptekarska, właściwa ze względu na zamierzone miejsce wykonywania zawodu farmaceuty, przyznaje cudzoziemcowi prawo wykonywania zawodu farmaceuty pod warunkiem, że spełnia on wskazane w ustawie warunki.

Taka osoba musi posiadać dyplom wydany przez państwo inne niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów na kierunku farmacja w szkole wyższej, obejmujących co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece, uznaną w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z odrębnymi przepisami, za równoważny z dyplomem i tytułem magistra farmacji uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej tj. posiada dyplom uznany na terytorium RP w drodze nostryfikacji (od 29 lipca 2008 r.)

Jego stan zdrowia musi mu pozwalając na wykonywanie zawodu farmaceuty, potwierdzony orzeczeniem lekarskim.

Musi posiadać także pełną zdolność do czynności prawnych oraz wykazywać nienaganną postawę etyczną i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu farmaceuty, w szczególności nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu.

Cudzoziemiec musi również korzystać z pełni praw publicznych, a także posiadać znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty (znajomość języka polskiego jest potwierdzona złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu zorganizowanego i przeprowadzonego przez Naczelną Radę Aptekarską).

MZ wyjaśnia, że wymagany na ww. egzaminie zakres znajomości języka polskiego w mowie i piśmie jest określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także egzaminu ze znajomości języka polskiego.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH