NRA w sprawie zapisów o zawodach lekarza i dentysty

PRAWO

Autor: NIA/rynekaptek.pl   21-03-2011, 13:48

NRA w sprawie zapisów o zawodach lekarza i dentysty Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Pismo Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej do Ministerstwa Zdrowia ws niemożności zaakceptowana przez samorząd aptekarski proponowanych zmian zapisów w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Nawiązując do prac Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, Prezes NRA informuje, że kierowana przez posła Adama Szejnfelda komisja projektuje zmianę w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, polegającą na modyfikacji delegacji ustawowej zawartej w art. 45 w ust. 3. Komisja proponuje, aby ten przepis otrzymał następujące brzmienie:

„- uwzględniając konieczność prawidłowej realizacji zadań kontrolnych oraz przepisy ustawy, o której mowa w ust. 1a, a także konieczność umożliwienia osobie wydającej lek w aptece realizację recepty w oparciu o dokument tożsamości pacjenta w przypadku braku adresu pacjenta albo numeru PESEL pacjenta na recepcie lub ich wadliwego wpisania".

Według autorów, celem projektowanej ustawy jest zapewnienie, aby minister właściwy do spraw zdrowia w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 45 ust. 3 ww. ustawy, uwzględnił przypadek, w którym lekarz wystawiający receptę lub inna osoba do tego uprawniona nie wpisał danych osobowych pacjenta lub wpisał je niewłaściwie, np. nieczytelnie.

W takiej sytuacji - zdaniem autorów - osoba wydająca lek w aptece powinna mieć możliwość realizacji recepty, opierając się o dane pozyskane z dokumentu tożsamości przedstawionego przez osobę realizującą receptę.

Naczelna Rada Aptekarska opowiada się za ułatwieniem pacjentom dostępu do leków refundowanych, jednakże propozycja Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo" nie może być zaakceptowana.

Projekt nie rozwiązuje najważniejszego problemu związanego z wadliwie wystawionymi receptami, tzn. nie gwarantuje pacjentom dostępu do leków, w sytuacji, gdy recepta zawiera wady formalne, nieistotne z punktu widzenia określenia prawa do świadczeń gwarantowanych.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH