NSA: w tym przypadku ochrona tymczasowa apteki jest uzasadniona

PRAWO

Autor: orzeczenia.nsa.gov.pl/ rynekaptek.pl   10-07-2017, 09:25

NSA: w tym przypadku ochrona tymczasowa apteki jest uzasadniona W tym stanie sprawy NSA uznał, że wszelkie okoliczności dotyczące wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji zostały wyjaśnione, więc objął zaskarżoną decyzję ochroną tymczasową

NSA uznał, że zamknięcie apteki, wobec której toczy się postępowanie w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie, spowoduje powstanie wysokich strat finansowych. Tym samym wstrzymał wykonanie decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

W marcu 2017 roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił spółce wstrzymania wykonania decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Sąd I instancji stwierdził w uzasadnieniu, że we wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji spółka podniosła, że od dnia doręczenia objętej skargą decyzji sporna apteka pozostanie zamknięta dla pacjentów, zatem każdy dzień spowoduje powstanie wysokich strat finansowych.

Właściciel wskazał, że miesięczne koszty utrzymania apteki, na które składają się koszty najmu i koszty pracownicze są nie mniejsze niż 27300 zł i są ponoszone niezależnie od tego, czy apteka funkcjonuje czy też nie.

Ponadto likwidacja apteki spowoduje konieczność zwolnienia czterech zatrudnionych w niej pracowników, co wiąże się m. in. z wypłaceniem odprawy i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Spółka podkreśliła, że każdy dzień, w którym apteka nie funkcjonuje oznacza utratę pacjentów, spośród których część na stałe odejdzie do konkurencyjnych placówek.

WSA uznał, że spółka nie wykazała, w jaki sposób szkoda w postaci konieczności zamknięcia spornej apteki wpłynie negatywnie na jej kondycję finansową, a także nie przedstawiła, jaki jest rzeczywisty udział utraconych przychodów z tytułu prowadzonej działalności w zamkniętej aptece w stosunku do ogólnych przychodów spółki. Ponadto uznał, farmaceuci zatrudnieni w likwidowanej aptece mogą zostać przeniesieni do innej apteki prowadzonej przez spółkę.

Spółka złożyła zażalenie na powyższe postanowienie, wnosząc o jego zmianę poprzez uwzględnienie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, ewentualnie o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

W zażaleniu zarzuciła naruszenie przepisów prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi poprzez jego wadliwe zastosowanie, skutkujące odmową wstrzymania zaskarżonej decyzji, pomimo wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ochrony tymczasowej oraz poprzez niewzięcie pod uwagę przy rozstrzyganiu sprawy i nieuwzględnienie istotnych w sprawie okoliczności dotyczących przesłanki udzielenia ochrony tymczasowej w postaci zaistnienia niebezpieczeństwa spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, takich w szczególności, jak odejście pacjentów do konkurencji, zerwanie relacji farmaceuta – pacjent, definitywna utrata lokalu w atrakcyjnej lokalizacji, czy ryzyko otwarcia się w tej lokalizacji konkurencyjnej apteki, a także utrata zaufanych pracowników.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH