Opinia Kancelarii Senatu do ustawy o zawodzie farmaceuty

PRAWO

Autor: Senat/ rynekaptek.pl   17-11-2020, 12:10

Opinia Kancelarii Senatu do ustawy o zawodzie farmaceuty Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu przedstawiło opinię dotyczącą ustawy o zawodzie farmaceuty. Prawnicy Senatu proponują kilka poprawek porządkowych i redakcyjnych. Proponują też zamianę jednego z ustępów.

Ustawa reguluje, zgodnie z założeniem projektodawcy, w jednym akcie normatywnym wykonywanie zawodu farmaceuty: uzyskanie prawa wykonywania zawodu oraz zasady jego wykonywania oraz obowiązek rozwoju zawodowego, zmierzając do wyeliminowania uregulowań w tym zakresie z ustawy o izbach aptekarskich i z ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Zapewniając farmaceutom osobną ustawę dla ich grupy zawodowej, ustawodawca uznaje, że mogą oni i powinni brać aktywny oraz bardziej znaczący udział w działaniach związanych z profilaktyką, promocją zdrowia i farmakoterapią. W praktyce oznacza to rozszerzenie zakresu świadczeń udzielanych przez farmaceutów i jest to istotnym elementem wprowadzanych zmian.

W nowych przepisach umożliwiono wykonywanie zawodu farmaceuty w Polsce osobom, które legitymują się dyplomem farmaceuty wydanym w innym państwie niż państwo członkowskie, poświadczającym ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów oraz świadectwem złożenia Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego.

Podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej ma obowiązek umożliwić aptekarzowi samodzielne podejmowanie decyzji w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych lub wykonywania zadań zawodowych w zakresie, w jakim są one związane z prowadzoną przez ten podmiot działalnością. W przypadku gdy podmiot prowadzący aptekę nie wykonuje tego obowiązku, Prawo farmaceutyczne przewiduje możliwość cofnięcia
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Prawnicy Senatu proponują kilka poprawek porządkowych i redakcyjnych.

Ponadto zauważono, że w art. 83 (Prawo farmaceutyczne) w pkt 1 zawarto zmianę, która dotyczy art. 54 ust. 4 - ustawa nadaje nowe brzmienie temu ustępowi. Jest to uchylenie dorozumiane, na co nie

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH