Powstanie Biuro Głównego Inspektora Farmaceutycznego

PRAWO

Autor: RCL   07-06-2021, 09:02

Powstanie Biuro Głównego Inspektora Farmaceutycznego Główny Inspektorat Farmaceutyczny ma działać sprawniej (fot. LJ)

Zmiany w organizacji pracy Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego mają zapewnić właściwą obsługę i sprawne funkcjonowanie Urzędu.

Minister Zdrowia przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu.

Projekt stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 112 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944, z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw zdrowia nadaje, w drodze rozporządzenia, statut Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu.

Projektowane zmiany są uzasadnione koniecznością optymalizacji struktury Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w celu zapewnienia właściwej obsługi organizacyjnej Głównego Inspektora Farmaceutycznego, sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz lepszego podziału zadań wewnątrz Urzędu.

Biuro Głównego Inspektora Farmaceutycznego

W tym celu rozporządzenie przewiduje utworzenie nowej komórki organizacyjnej - Biura Głównego Inspektora Farmaceutycznego, jako komórki obsługującej kierownika Urzędu.  Dotychczas zadania obsługi Głównego Inspektora Farmaceutycznego skupione były w Biurze Dyrektora Generalnego, co z uwagi na konieczność zachowania drogi służbowej, nie sprzyjało bezpośredniej współpracy Głównego Inspektora z pracownikami odpowiadającymi za zadania w obszarze współpracy międzynarodowej, komunikacji medialnej czy też kształtowanie polityki i wizerunku Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, które to zadania należą do typowych zadań komórek obsługujących kierowników Urzędu.

Utworzenie nowej komórki organizacyjnej zwiększy nadzór merytoryczny nad komórkami urzędu i ułatwi zarządzanie w dedykowanym obszarze.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO

§  1.  Główny Inspektorat Farmaceutyczny, zwany dalej „Głównym Inspektoratem”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

§ 2. Główny Inspektor Farmaceutyczny kieruje Głównym Inspektoratem przy pomocy Zastępcy Głównego Inspektora Farmaceutycznego, dyrektora generalnego oraz kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 3.

§ 3. W skład Głównego Inspektoratu wchodzą:

1)     Biuro Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
2)     Biuro Dyrektora Generalnego;
3)     Departament Nadzoru;
4)     Departament Inspekcji ds. Wytwarzania;
5)     Departament Prawny.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH