Prokurator Generalny modyfikuje stanowisko ws. zakazu reklamy aptek

PRAWO

Autor: LJ/ rynekaptek.pl   28-09-2016, 11:14

Prokurator Generalny modyfikuje stanowisko ws. zakazu reklamy aptek Zakaz reklamy aptek nie stanowi środka nieefektywnego, nieproporcjonalnego ani też uciążliwego

Prokurator Generalny uznał, że zakaz reklamy aptek nie stanowi środka nieefektywnego, nieproporcjonalnego ani też uciążliwego w stopniu większym niż jest to niezbędne dla osiągnięcia założonego przez ustawodawcę. Art. 94 ust 1 Pf jest zgodny z Konstytucją.


Prokurator zauważa, że "ocena proporcjonalności ograniczeń wolności działalności gospodarczej, które są podyktowane ochroną zdrowia publicznego, powinna być dokonywana z dużą ostrożnością, z uwzględnieniem konstytucyjnych obowiązków nałożonych na władze publiczne w zakresie ochrony zdrowia, co determinuje znaczną swobodę ustawodawcy w określaniu środków prawnych służących tej ochronie.

Przepisy prawa farmaceutycznego określają, oprócz zasad i trybu dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, także m.in. wymagania dotyczące aptek oraz ograniczają w kilku wymiarach swobodę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia aptek. 

Jak przypomina prokurator, nie jest możliwe swobodne kształtowanie systemu sprzedaży przez przedsiębiorców, gdyż zezwolenie na prowadzenie apteki nie zostanie wydane, jeżeli podmiot ubiegający się o nie:

l) prowadzi lub wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, lub zajmuje się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi lub;

2) prowadzi na terenie województwa więcej niż l% aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą łącznie więcej niż l %aptek na terenie województwa;

3) jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.), której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż l % aptek ogólnodostępnych (art. 99 p.f.).

Kolejnym ograniczeniem swobody działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia aptek jest - ustanowiony wart. 94a ust. l p.f.- zakaz ich reklamy. Niewykonanie, wydanej na podstawie art. 94a ust. 3 p. f., decyzji wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o zaprzestaniu reklamy może stanowić podstawę do cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki.

- Przedsiębiorca decydujący się na prowadzenie apteki ma świadomość działania na rynku regulowanym, na którym istnieje szereg przepisów ograniczających swobodę gospodarczą. Występując o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki, przedsiębiorca musi godzić się na respektowanie nałożonych prawem farmaceutycznym rygorów - ocenia prokurator.

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH